Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Název práce v češtině: Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: Education in Austrian aristocratic families from the beginning of 19th century to the 1st half of 20th century
Klíčová slova: aristokracie, dětství, výchova, jazyky, rodiče, chůvy, učitelé, školy, Schwarzenbergové, Schönburg-Hartensteinové, Mensdorffové-Puilly
Klíčová slova anglicky: aristocracy, childhood, education, languages, parents, nannys, teachers, schools, the Schwarzenbergs, the Schönburgs, the Mensdorffs
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.08.2012
Datum zadání: 20.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.08.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
● Badalová, Marie a kol. Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. 1. vydání. České Budějovice: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008.
● Bezecný, Zdeněk. Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, Historický ústav Jihočeské univerzity. 1. vydání. České Budějovice, 2005.
● Bezecný, Zdeněk. Příliš uzavřená společnost: Česká šlechta v druhé polovině 19. století. In: Bláhová, Kateřina (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, 2002, str. 116-120.
● Bezecný, Zdeněk. Místo českého jazyka ve vzdělání šlechty ve 2. polovině 19. století. In: Binder, Harald, Křiváková, Barbora, Velek, Luboš (eds.). Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Práce z dějin vědy sv. 11. Praha 2003, str. 557-561.
● Bezecný, Zdeněk. Akademie hraběte Straky - pokus o český Eton?. In: Bláhová, Kateřina, Petrbok, Václav (eds.). Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, 2004, str. 145-148.
● Bocková, Gisela. Ženy v evropských dějinách od středověku po současnost. 1. vydání. Praha, 2007.
● Bůžek, Václav, Král, Pavel (ed.). Paměť urozenosti. 1. vydání. Praha, 2007.
● Czernin, Monika. Žila jsem příliš krátce. Fascinující život hraběnky Nory Kinské. 1. vydání. Brno, 2007.
● Drocár, Jan. Jak jsme si zrušili šlechtu, [online], 4. 4.2006, [cit. 20. 6. 2011], dostupné na internetu:http://www.historickaslechta.cz/jak-jsme-si-zrusili-slechtu-id2009090060-19.
● Efmertová, Marcela. České země v letech 1848-1918. 1. vydání. Praha, 1998.
● Ferguson, Charles A. Diglossia. In: Word, 15, 1959, str. 325-340.
● Galandauer, Jan. Karel I. Poslední český král. 1. vydání. Praha-Litomyšl, 1998.
● Galandauer, Jan. František kníže Thun. Místodržící českého království. 1. vydání. Praha, 2007.
● Galandauer, Jan. Habsburk, nebo Hohenberg? Soudní dohra milostné aféry po 111 letech. In: Dějiny a současnost 7/2011, str. 14-7.
● Glassheim, Eagle. Noble nationalists: the transformation of the Bohemian aristocracy. Harvard university press: Cambridge, London, 2005.
● Goody, Jack. Proměny rodiny v evropské historii. 1. vydání. Praha, 2006.
● HALÍŘOVÁ, Martina (ed.). Od početí ke školní brašně. 1. vydání. Pardubice, 2008.
● Hamannová, Brigitte. Bertha von Suttner. Život pro mír. 1. vydání. Praha, 2006.
● Hamannová, Brigitte. Alžběta. Císařovna proti své vůli. 1. vydání. Praha, 1997.
● Hamannová, Brigitte. Rudolf Habsburský - princ rebel. 2. upravené vydání. Praha, 2006.
● Hamannová, Brigitte. Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. 1. vydání. Praha, 1999.
● Hazdra, Zdeněk. Zdeněk hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic - osud jednoho šlechtice (1900-1945). In: Moderní dějiny, sv. 12. Praha, 2004, str. 173-212.
● Hazdra, Zdeněk. Šlechtici demokracie: František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalští. In: Terezínské listy, sv. 35. Památník Terezín, 2007, str. 60-83.
● Hazdra, Zdeněk. Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic (1889-1942). Šlechtic, kněz, vlastenec. In: Marej, Pavel, Hanuš, Jiří (eds.). Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, str. 374-387.
● Hazdra, Zdeněk. „Mnichovské dny“ jako milník ve vztahu šlechty a novodobé české společnosti. In: HAZDRA, Zdeněk, VLČEK, Lukáš (eds.). Mnichov 1938 a česká společnost, sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody. Ústav pro studium totalitních režimů. Praha, 2008, str. 37-52.
● Hazdra, Zdeněk. Česká šlechta v časech nacistické okupace (malé zamyšlení). In: HAZDRA, Zdeněk (ed.). Válečná prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939-1945), sborník ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Ústav pro studium totalitních režimů. Praha, 2009, str. 33-50.
● Hlavačka, Milan. Dětství, dospívání a rodinnná strategie v korespondenci dětí knížeti Jiřímu Kristiánu Lobkovicovi. In: Porta bohemica. Sborník historických prací 2. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Litoměřice, 2003, str. 7-23.
● Horák, Ondřej. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. 1. vydání. Praha, 2010.
● Horská, Pavla, Kučera, Milan, Maur, Eduard, Stloukal, Milan. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha, 1990.
● Krška, Ivan. MUDr. Marie Desfours-Walderode. In: Lapáček, Jiří (ed.). Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov, 2005, str. 55-63. [online], [cit. 6. 7. 2011], dostupné na internetu:http://www.archives.cz/zao/prerov/home/publikace/assets/Sborni%CC%81k%202005.pdf .
● Lenderová, Milena. Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. 1. vydání. Praha, 2004.
● Lenderová, Milena a kol. Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. 1. vydání. Praha, 2002.
● Lenderová, Milena. ...a Bůh nás obdařil malou Pepičkou (Několik poznámek o mateřství v Čechách 18. - 19. století). Historický obzor 11-12, 1997, s. 264-268.
● Lenderová, Milena, Rýdl, Karel. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. 1. vydání. Litomyšl-Praha, 2006.
● Lenderová, Milena. «La mére nouvelle» ou l’éducation de l’enfant noble dans les Pays tchèques au debut du XIXe siècle. In: Histoire, économie & société 3/2007 (26e année), str. 145-155, [online], [cit. 6. 7. 2011], dostupné na internetu:http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2007-3-page-145.htm.
● Lenderová, Milena. „A ptáš se, knížko má…“ Dívčí a ženské deníky 19. století. 1. vydání. Praha, 2008.
● Lenderová, Milena. Dívčí vzdělání v Čechách 19. století, in: Bláhová, Kateřina, Petrbok, Václav (eds.). Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, 2004, str. 375-384.
● Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš, Macková, Marie. Z dějin české každodennosti. 1. vydání. Praha, 2009.
● Lenderová, Milena. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století. 1. vydání. Praha, 1999.
● Lenderová, Milena, Kopičková, Božena, Burešová, Jana, Maur, Eduard. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 1. vydání. Praha, 2009.
● Lippert, Stefan. Felix Fürst zu Schwarzenberg. Eine politische Biographie. Stuttgart, 1998.
● Mašek, Petr. Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. 2. rozšířené vydání. Praha, 1999.
● Maur, Eduard, Velková, Alice (eds.). Rodina a domácnost v 16.-20. století, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica, 2/2006. Studia historica, LX, 1. vydání. Praha, 2010.
● Pavlátová, Ludmila. Pravidla šlechtické výchovy na konci 18. a na začátku 19. století. In: Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997, str. 59-64.
● Pavlátová, Ludmila. Dvojí pojednání o výchově šlechtické mládeže koncem 18. a počátkem 19. století: Franz Josef graf von Kinsky a Ignaz Wildner von Mathstein. In: Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997, str. 59-64.
● Pokorný, Pavel. Kněžna, která zastínila císařovnu. Paulina Metternich-Sándorová (1836-1921). In: Dějiny a současnost 4/2010, str. 22-25.
● Poláček, Vít. Kouzelný svět. Prostor, čas a postavy příběhu dětství v rodině prince Johanna Schönburg-Hartensteina. Diplomová práce. Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010.
● Sak, Robert, Bezecný, Zdeněk. Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět. 1. vydání. Praha, 2000.
● Sévillia, Jean. Poslední císař Karel Rakouský. 1. vydání. Plzeň, 2010.
● Schorske, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vydání. Brno, 2000.
● Slabáková, Radmila. Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie v 19. století (na příkladu Dietrichsteinů a Mensdorffů-Pouilly). In: Studie k sociálním dějinám 6, 2001, str. 275-285.
● Slabáková, Radmila. „Il est «Höchst Zeit»“ aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19. století?. In: Kateřina Bláhová (ed.) Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, 2002, str. 102-115.
● Stekl, Hannes, Wakounig, Marija. Windisch-Graetz. Ein Fürstenhaus im 19. und 20. Jahrhundert. Wien-Köln-Weimar-Böhlau, 1992.
● Škutina, Vladimír. Český šlechtic František Schwarzenberg. 2. vydání. Praha, 1990.
● Štaif, Jiří. Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vydání. Praha, 2005.
● Švaříčková-Slabáková, Radmila. Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. 1. vydání. Praha, 2007.
● Švaříčková-Slabáková, Radmila. Archivní pozůstalost rodu Mensdorff-Pouilly v Čechách a na Moravě. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 27, 1996, str. 117-125, [online], [cit. 6. 7. 2011], dostupné na internetu:http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/HIST27/Historica27_11.pdf.
● Trakal, Josef. Strakova akademie. In: Ottův slovník naučný, XXIV. díl. reprint původního vydání z roku 1906. Praha, 2001, str. 191-2.
● Urban, Otto. Česká společnost 1848-1918. 1. vydání. Praha, 1982.
● Vocelka, Karl, Heller, Lynne. Soukromý svět Habsburků. Život a všední dny jednoho roku. 1. vydání. Plzeň, 2011.
● Vošahlíková, Pavla. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. 1. vydání. Praha, 1996.
● Votýpka, Vladimír. Aristokrat. Život Zdeňka Sternberga. 1. vydání. Praha, 2010.
● Votýpka, Vladimír. Příběhy české šlechty. 1. vydání. Praha, 1995.
● Votýpka, Vladimír. Návraty české šlechty. 2. vydání. Praha-Litomyšl, 2002.
● Wagnerová, Alena. Sidonie Nádherná a konec střední Evropy. 1. vydání. Praha, 2010.
● Wittlichová, Lucie. Sto let Strakovy akademie. In: Dějiny a současnost 2/1997, str. 33-37.
● Wölfling, Leopold. Z arcivévody hokynářem. Paměti habsburského arcivévody Leopolda Toskánského. Rudná u Prahy, 1996.
● Županič, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. 1. vydání. Praha, 2006.
● Županič, Jan. Vznik jednotné rakouské nobility. in: Sborník archivních prací 56, 2006, str. 345-416.
● Županič, Jan, Stellner, František. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. 1. vydání. Praha, 2001.
● Županič, Jan, Horčička, Václav, Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-Uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie. 1. vydání. Praha, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK