Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza herního výkonu v basetbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel
Název práce v češtině: Analýza herního výkonu v basetbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel
Název v anglickém jazyce: Analysis of game in minibasketball from the perspective of interruptions by referees
Klíčová slova: basketbal, minibasketbal, minižákyně, rozhodování v utkání
Klíčová slova anglicky: basketball, minibasketball, referee in minibasketbal
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2012
Datum zadání: 23.08.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 08:30
Místo konání obhajoby: katedra sportovní her
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod - stručné seznámení s problémem a se záměrem práce
Teoretická východiska a literární rešerše
Metodická část - cíl práce, úkoly práce, metody práce
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je zjistit a porovnat výskyt přerušování herního děje v utkáních minižactva, a to zejména v důsledku porušování pravidel.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Cíle práce:Cílem bakalářské práce je zjistit četnost přerušení hry rozhodčími v kategorii minižákyň v jedné sezóně a následná analýza příčin těchto přerušení. Na základě statistického zjištění poté vytvoření celkové statistiky a porovnání jednotlivých kategorií mezi sebou.
Hlavním cílem je vytvoření statistiky, která by měla ukázat charakteristiku utkání minižákyň z hlediska přerušování hry a rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi.
Metody: Vzhledem ke kvantitativnímu výzkumu je práce založena na metodě sběru sekundárních informací, tedy sekundární statistické analýze a přímém pozorování se zaznamenáváním údajů.
Klíčová slova: basketbal, minibasketbal, minižákyně, rozhodování v utkání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim: The aim in this bachelor thesis is to make a analysis in one season in minibasketbal games to find out how often and why referees are interrupting the game. Than to make a statistic of all games and compare categories between themselves.
Primary aim is to make the statistic which will show reasons of interrupting and how often they are in game.
Methods: Taking into consideration quantitative survey, my dissertation work was based on methods of secondary information collecting that implies (which means) secondary statistical analysis and observation with taking records down.
Key words: basketball, minibasketball, referee in minibasketbal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK