Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poutnictví, tuláctví a turistika - kulturologická komparace přístupů
Název práce v češtině: Poutnictví, tuláctví a turistika - kulturologická komparace přístupů
Název v anglickém jazyce: Pilgriming, wandering and hiking (culturological comparative approach)
Klíčová slova: Pouť, turistika, tuláctví, cestování, cesta
Klíčová slova anglicky: Pilgrimage, hiking, wandering, travel, journey
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.08.2012
Datum zadání: 22.08.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 10:15
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka zpracuje kulturologickou studii, v níž bude komparovat poutnictví, tuláctví a turistiku jako tři formy vydávání se mimo domov a vydávání se světu bez primárního utilitárního důvodu. Zaměří se se především na objasnění zdrojů a motivací a pozornost soustředí také na jejich kulturotvorné momenty. Jednotlivé oblasti představí nejprve samostatně v trojici kulturněhistorických studií, v nihž je bude sledovat od vzniku po současnost. Pro komparaci, která bude jádrem práce, soustředí diplomantka materiál historickou rešerší.
Seznam odborné literatury
EICHLER, Karel. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Brno:
Dědictví ss. Cyrilla a Metoděje, 1887.
ELLIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Druhé vydání. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN
80-7298-175-7.
EMERSON, Ralph Waldo. Příroda a duch. Praha: Jan Laichter, 1927.
FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-290-9.
GENEP, Arnold Van. Přechodové rituály. První vydání. Praha: NLN, 1996. ISBN 80-7106-
178-6.
GOFF, Jacques Le. Středověká imaginace. Praha: Argo, 1998, ISBN 80-7203-074-4.
GOFF, Jacques Le. Středověký člověk. In: Jacques LE GOFF (ed.). Středověký člověka a jeho
svět. Druhé vydání. Praha: Vyšehrad, 2003, 320stran. ISBN 80-7021-682-4.
GUTH, Jiří. Turistika. Turistický katechismus. Praha: Hejda&Tuček, 1917.
HALBWACHS, Maurice. Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi. In: Antologie
francouzských společenských věd: Město. První vydání. Praha: CEFRES, Francouzský ústav
ve společenských vědách, 1996, 120 stran. ISBN 80-901759-7-X.
HARRISON, Julia. Being a Tourist. Vancouver: UBC Press, 2003. ISBN 0-7748-0978-7.
HRDINA, Jan. Čeští a moravští poutníci v Říši v pozdním středověku. In: Jiří MIHOLA (ed.).
Na cestě do Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu.
1. vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 236 stran. ISBN 978-80-7028-359-2.
NOVOTNÝ, Josef. Turistika a tramping. Brno: Moravské nakladatelství, 1932.
OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN
80-7021-510-0.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh, 2007. ISBN 978-80-
7298-275-2.
PELC, Martin. Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích.
Brno: Matice moravská, 2010. ISBN 978-80-86488-64-6.
ROYT, Jan. Barokní pouť v Čechách. In: Jiří MIHOLA (ed.) Na cestě do nebeského
Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. 1. vydání. Brno:
Moravské zemské muzeum, 2010, 236 stran. ISBN 978-80-7028-359-2.
SNYDER, Gary. Praxe divočiny. Praha: Maťa & Dharma Gaia, 1999. ISBN 80-86013-80-4.
ŠÍPEK, Jiří. Úvod do geopsychologie. Praha: ISV Nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-70-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK