Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Buněčné mechanismy diferenciace apoplastických bariér v kořeni
Název práce v češtině: Buněčné mechanismy diferenciace apoplastických bariér v kořeni
Název v anglickém jazyce: Cellular mechanisms of differentiation of root apoplastic barriers
Klíčová slova: apoplastické bariéry, endodermis, Casparyho proužek, lignin, suberin, polarita membrány
Klíčová slova anglicky: apoplastic barriers, endodermis, Casparian strip, lignin, suberin, membrane polarity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o utváření struktury apoplastických bariér v kořeni na buněčné a molekulární úrovni. Sleduje mechanismy depozice ligninu, suberinu, diferenciaci Casparyho proužku, ukládání suberinových lamel, polarizaci membrány a další procesy, které jsou na buněčné úrovni spojené s vývojem funkční apoplastické bariéry endodermis i exodermis. Mapuje zapojené geny i doposud známé mutanty. Srovnává modelový organismus Arabidopsis thaliana s jinými rostlinnými druhy. Na bakalářskou práci bude navazovat diplomová práce zabývající se diferenciací apoplastických bariér v kořeni.
Výchozí literatura:
Lee et al. 2013. A mechanism for localized lignin deposition in the endodermis. Cell 153: 402-412.
Geldner. 2013. The endodermis. Annu. Rev. Plant Biol. 64: 26.1-26.28.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis summarises current knowledge of root apoplastic barrier differentiation at cellular and molecular level. The thesis follows lignin and suberin deposition, Casparian strip differentiation, formation of suberin lamellae, membrane polarization and other processes involved in development of endodermis and exodermis at cellular level. It summarises involved genes and compares model species Arabidopsis thaliana with other plant species. The thesis will continue with diploma thesis aimed on root apoplastic barrier differentiation.
References:
Lee et al. 2013. A mechanism for localized lignin deposition in the endodermis. Cell 153: 402-412.
Geldner. 2013. The endodermis. Annu. Rev. Plant Biol. 64: 26.1-26.28.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK