Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešení problematiky bezdomovectví na území hl.m. Prahy – stačí současná záchranná sociální síť?
Název práce v češtině: Řešení problematiky bezdomovectví na území hl.m. Prahy – stačí současná záchranná sociální síť?
Název v anglickém jazyce: Dealing with homelessness in the capital city of Prague – is current social service system enough to satisfy homeless people?
Klíčová slova: Bezdomovectví, model sociálních služeb, neziskový sektor, státní správa, koncepce řešení, mezioborová spolupráce
Klíčová slova anglicky: Homelesness, model of social services, non-profit sector, state administration, concepts of solution, interdisciplinary cooperation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2012
Datum zadání: 26.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem bakalářské práce je řešení problematiky osob bez domova z hlediska poskytování sociálních služeb v Praze. V teoretické části se práce zabývá problematikou bezdomovectví, popsáním stávajících sociálních služeb (současní poskytovatelé sociálních služeb) a řeší otázku možnosti vzniku či rozšíření současných nebo návazných služeb.Výzkumná část mapuje dostatečnost služeb pro osoby bez přístřeší z jejich pohledu a popř. jaké služby na území Prahy postrádají.
Contents of thesis is dealing with homelesness from the point of view of providers social services. The theriotical part of thesis deals with problems of homelesness, describing existing social services (current providers of social services) and corcern on the question of the posibility of development or improvement current or related services.Research part survey sufficiency services for homeless people from their perspective and which services homeless people miss.
Seznam odborné literatury
Hradecký, I.: Definice a typologie bezdomovství. Praha, Naděje 2007.

Hradecký, I., Hradecká, V.: Bezdomovství - extrémní vyloučení. Praha, Naděje 1996.

Marek, J.,Strnad, A., Hotovcová, L.: Bezdomovectví v kontextu sociálních služeb. Praha, Portál, 2012.

Matoušek, O. a kol.: Metody řízení sociální práce. Praha, Portál, 2003

Matoušek, O.: Sociální služby, Portál, 2011.

Matoušek, O., Koláčková, J.,Kodymová, P.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál, 2005.

Pěnkava, P.: Výchovně vzdělávací prvek v sociální práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. Rigorózní práce. Praha, Filozofická fakulta UK 2010.

Prudký, L.,Šmídová, M.: Kudy ke dnu: Analýza Charakteristik klientů Naděje. Praha, Socioklub 2010.

Šupková, D. a kol.: Zdravotní péče o bezdomovce. Praha, Grada 2007.

Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, 2010.


Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 2000.

www.armadaspasy.cz
www.nadeje.cz
www.charita-adopce.cz
www.csspraha.cz
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK