Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alchymie jako brána ke štěstí
Název práce v češtině: Alchymie jako brána ke štěstí
Název v anglickém jazyce: The Alchemy like the Gate to Luck
Klíčová slova: Zadrobilek, Karpenko Alchymie, zlato, stříbro, Evropa, Arabové, Dohad, kov, Egyptané, Aristoteles, Alexander Veliký, Hermes, Paracerlsus, Thovt, prameny, Bůh, zákon, Džabir, Alfréd Veliký, Sýrie, Palestina, Tabule, Faraon, Král, štěstí, brána, Newton,práce, Zachar, Zadrobílek, Karpenko, cesta, číslo, kouzleník, Martin Anton de Rio,Koperník, chemie, fyzický, Oxford, firma, ďábel, Arnold z Villanovi, Bonifác, papež, universita, Salcburk, Český Krumlov, Václav Bavor Rodovský,Linden,Praha, Rostock,
Klíčová slova anglicky: The Alchemy, gold, silver, Europe, Arabs, metal, Egypt, Aristotele, Alexandr Big, Herrmes, Paracelsus, Thovt, cource, Got, The Law, Dgabir, Alfred Big, Syria, Palestin, The Board, Faraon, King, Gate, Newton, The Work, Zachar,The Way. The Number, The Magick,Martin Anton de Rio, Kopernik, chemy, physical, Oxford, Company, The Devil, Arnold from Villanov, Bonifac, The Pop,University, Salcburk, Czech Krumlov, Vaclav Bavor Rodovsky,Linden, Praha, red. black,Rostock,Writen, Magdeburg,claim, room
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2012
Datum zadání: 26.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.07.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace
Cílem této bakalářské práce není vykreslit a odhalit alchymistické postupy, ale spíše poznat myšlení alchymistů a seznámit se s jejich osudy, protože ne všichni byli podvodníci, kteří by chtěli profitovat podvodnými způsoby a tak se obohatit na úkor svého okolí. Nemnozí z nich nejenže nezbohatli, ale dokonce se zadlužili, až nakonec skončili ve vězení. Většina z nich opravdu věřila svým snům o transmutaci a o prodloužení života a další naopak přestali věřit na zázrak zbohatnutí pomocí transmutace a spíše začali přemýšlet o tom, zda něco takového je možné a teprve potom se vrátit na začátek. A to byl vlastně začátek bádání a tím o počátek nové vědecké disciplíny a to chemie.
Samozřejmě, že společně se snahou alchymistů o transmutaci kovů hledání kamene mudrců se pojí i osudy slavných protagonistů této nauky a to od samotného zakladatele Herma Trismegistose až po současnost, protože sen alchymistů není cizí ani dnešnímu člověkovi.
teprve potom se vrátit na začátek. A to byl vlastně začátek bádání a tím o počátek nové vědecké disciplíny a to chemie.
Samozřejmě, že společně se snahou alchymistů o transmutaci kovů a hledání kamene mudrců se pojí i osudy slavných protagonistů této nauky a to od samotného zakladatele Herma Trismegistose až po současnost, protože sen alchymistů není cizí ani dnešnímu člověkovi.

Synopsis
The aim of this Bachelor thesis is not rendered and reveal the alchymist procedures, but rather to know the thinking of the alchemists and their destinies, because not all of them were con artists who would like to share the fraudulent ways and so enrich at the expense of its surroundings. A few of them not only made money, but even borrowed, and eventually ended up in prison. Most of them really believe in their dreams of actinide transmutation and extending the life and the other on the contrary, have ceased to believe in the miracle of riches by using the transmutation and rather started to think about whether something like that is possible and then go back to the top. And it was actually the beginning of the inquiry and that of the beginning of a new scientific discipline and chemistry.
Of course, that together with the effort of the alchemists of actinide transmutation of metals, and search for the stone is associated and the destinies of famous players of this science and it, from the founder of the Herma Trismegistose to the present, because the dream of the alchemists is not foreign or today's man.
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury:

· Arbertus Frater, Příručka alchymisty, nakladatelství Volvox Globator, Praha 2000, 125 stran, ISBN 80-7207-343-5.
· Dacík Tomáš, Deník Alchymie,nakladatelství Cerm Brno 1998, 16 stran, ISBN 80-7204-066-9.
· De Lasenic Pierre, nakladatelství Půdorys Praha 1997, 112 stran, ISBN 80-86018-04-0.
· Eliade Mircea, Kováři a Alchymisté, nakladatelství Argo, Praha 2010, 158 stran, ISBN 80-7203-320-4.
· Haage Ditrich Bernadrd, Středověká alchymie, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2001, 212 stran, ISBN 80-7021-471-6.
· Jahn Jiljí Vratislav, Alchemie v Čechách, nakladatelství Kawana Praha 1993, 70 stran
· KarpenkoVladimír, Alchymie, nauka mezi snem a skutečností, nakladatelství Academia, Praha 2007, 521 stran, ISBN 978-80-200-1491-7.
· Karpenko Vladimír, Alchymie dcera omylu, nakladatelství Práce, Praha 1988, 327 stran.
· Karpenko Vladimír, Alchymie svět pohádek a legend, nakladatelství Academia Praha 2008, 389 stran, ISBN 978-80-200-1579-2.
· Marschal Peter, Kámen mudrců, nakladatelství BB 2004, 453 stran, ISBN 80-7341-246-2.
· Schreiber Herman, Dějiny alchymie,nakladatelství Brána Praha 2009, 263 stran, ISBN 978-80-7243-388-9.
· Szabo Zoltán, Astrologie a Alchymie, nakladatelství Fontána Olomouc 2005, 119 stran, ISBN 80-7336-235-X
· Zachar Otakar, O alchymii a českých alchymistech
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK