Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika naturalizačního procesu v Lotyšsku a Estonsku v letech 1995 až 2005
Název práce v češtině: Dynamika naturalizačního procesu v Lotyšsku a Estonsku v letech 1995 až 2005
Název v anglickém jazyce: The Dynamics of Naturalization Process in Latvia and Estonia in the years 1995 - 2005
Klíčová slova: Sovětský svaz, Lotyšsko, Estonsko, naturalizace, občanství, ne-občan, rusky mluvící obyvatelstvo
Klíčová slova anglicky: The Soviet Union, Latvia, Estonia, naturalization, citizenship, non-citizen, russian-speaking population
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2012
Datum zadání: 23.07.2012
Datum a čas obhajoby: 20.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2014
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dynamiku naturalizačního procesu v Lotyšsku a Estonsku. Dynamika bude zkoumaná v letech 1995 až 2005. V roce 1995 započal lotyšský naturalizační proces. Pro rok 2005 je charakteristická razantní změna preferencí ne-občanů, která pravděpodobně nastala po vstupu obou zemí do Evropské unie. Bakalářská práce se formou komparační analýzy snaží nalézt hlavní rozdíly a podobnosti v dynamice naturalizačního procesu v Lotyšsku a Estonsku. Za kritéria komparace byly zvoleny: zákon o občanství, jazykový zákon a jazyková otázka, vstup zemí do Evropské unie a další faktory ekonomického charakteru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on the dynamics of naturalization process in Latvia and Estonia. The dynamics will be analyzed from 1995 to 2005. Latvian naturalization process began in 1995. The year 2005 is characterized by a dramatic changes in preferences of non- citizens, which probably occurred after both countries joined the European Union. This thesis by comparative analysis tries to find out the main differences and similarities in the dynamics of naturalization process in Latvia and Estonia. The comparative criteria are: The Citizenship Act (and its amendments), Language Act, the accession of both countries to the EU and other economical reasons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK