Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení exprese vinkulinu pomocí RT-PCR
Název práce v češtině: Stanovení exprese vinkulinu pomocí RT-PCR
Název v anglickém jazyce: Determination of expression of vinculin by RT-PCR
Klíčová slova: karcinom prostaty, diagnostika nádoru, kandidátní geny, vinkulin, semikvantitativní RT-PCR
Klíčová slova anglicky: prostate cancer, tumor diagnostics, candidate genes, vinculin, semiquantitative RT-PCR
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2012
Datum zadání: 31.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2013
Oponenti: Mgr. Michal Černý
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá metodikou semikvantitativního stanovení exprese vinkulinu, který patří do skupiny kandidátních genů, podílejících se na vzniku karcinomu prostaty. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je popsán karcinom prostaty, jeho klasifikace, varianty, diagnostika a genetické změny, vedoucí k jeho vzniku. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti a struktura vinkulinu a základní data o metodě PCR, včetně některých modifikací, kterou byla stanovena exprese vinkulinu. V praktické části jsou vysvětleny postupy metody, je zde uveden soubor pacientů, výsledky optimalizace metody a hodnoty relativní exprese daného genu u skupiny pacientů s časným tumorem prostaty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is dedicated to a method of semiquantitative determination of expression of vinculin, which belongs to a group of candidate genes involved in a prostate cancer development. The thesis is divided into a theoretical part, in which prostate cancer, its classification, variants, diagnostic and genetic changes responsible for prostate cancer development are described. Furthermore the properties, structure of vinculin and the basic data about the PCR method, including some modifications of the PCR method by vinculin expression are also discussed in this part. The practical part deals with procedure methods that are explained. A set of patients, results of optimization methods and values of a relative gene expression of the vinculin gene in a group of patients with early prostate cancer are also given there.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK