Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inovace kořenových čistítern odpadních vod
Název práce v češtině: Inovace kořenových čistítern odpadních vod
Název v anglickém jazyce: Inovation of constucted wetlands
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Tereza Hudcová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2012
Datum zadání: 19.07.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena na analýzu čistících procesů v kořenové čistírně odpadních vod (KČOV) „II. generace“ s kombinovaným horizontálním a vertikálním tokem v prvním roce uvedení do provozu.
Jejím cílem bude kvantitativní a kvalitativní analýza eliminace vybraných ukazatelů znečištění, zejména pak nutrietů (dusíku a fosforu), v kořenových filtrech v závislosti na uspořádání systému. Výsledkem budou podklady pro zpřesnění návrhových parametrů pro optimální uspořádání a dimenzování kombinovaných KČOV II. generace.
Teoretická část bude shrnovat aktuální poznatky o procesech eliminace nutrietů v KČOV v závislosti na charakteru toku odpadní vody. Dále bude představovat možnosti ovlivnění těchto procesů volbou typu náplňového materiálu filtračních polí.
V praktické části diplomové práce budou sumarizována a interpretována získaná data o mechanismu a účinnosti eliminace vybraných ukazatelů znečištění ve filtrech s horizontálním tokem a vertikálním tokem, ve variabilně kombinovaném zapojení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK