Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem NaCl v potravě u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
Název práce v češtině: Příjem NaCl v potravě u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí
Název v anglickém jazyce: NaCl intake in the diet of patients with severe arterial hypertension
Klíčová slova: Arteriální hypertenze,vysoký krevní tlak, sůl, NaCl, výživa, příjem
Klíčová slova anglicky: Arterial hypertension, high blood pressure, salt, NaCl, diet, food intake
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2012
Datum zadání: 15.07.2012
Datum a čas obhajoby: 09.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Arteriální hypertenze je závažné kardiovaskulární onemocnění, kterým v České republice trpí až 2,5 milionu lidí. Jde o civilizační chorobu, jejíž výskyt má v naší populaci stále rostoucí trend. Bakalářská práce je věnována problematice výživy u nemocných s těžkou arteriální hypertenzí s ohledem na příjem kuchyňské soli v potravě. Nadbytek soli je jedním z rizikových faktorů rozvoje arteriální hypertenze. Cílem práce bylo posouzení vybraných stravovacích návyků z hlediska nutriční terapie.
Teoretická část popisuje arteriální hypertenzi, její příčiny, klasifikaci, epidemiologii, diagnostiku a v neposlední řadě léčbu. Dále složení soli, nezbytností či škodlivostí na lidský organismus.
Praktická část vychází z anonymního dotazníkového šetření, které je zaměřeno na dotazy týkající se:
· základních demografických parametrů v klinické léčbě hypertenze a
· nefarmakologické léčby tj. výživy (se zaměřením na sůl) a pohybové aktivity.
Snahou je zjistit stav výživy u pacientů s arteriální hypertenzí, informovanost o vhodné dietě, dodržování dietních zásad, jestli omezují či se vyhýbají slaným a nevhodným potravinám a jak jsou na tom z používáním soli.
Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto 115 osob (s převahou mužů 67,8%). Průměrný věk je 53 ± 13 let s průměrným BMI 32 ± 5 kg/m2. Výsledky ukazují vysoký příjem tučných a slaných skupin potravin (pochutiny, uzeniny, konzervované výrobky aj.), špatný pitný režim, nepravidelné snídaně, přisolování.
Přínosem práce pro praxi může být mé zjištění dietního chování (dietních chyb) u pacientů s hypertenzí, které může sloužit jako podklad pro zlepšení edukace se zaměřením na rizikové oblasti výživy (solení, slané a tučné potraviny).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Arterial hypertension is a serious cardiovascular disease which has developed at around 2.5 million people in the Czech Republic. It is a civilization disease with progressive occurrence among the population of the Czech Republic. This bachelor thesis deals with the diet of the patients with the arterial hypertension with focus to the intake of the cooking salt in the food. Excessive amount of the cooking salt in the food is believed to be one of the main risk factors for the development of the arterial hypertension. The aim of this thesis is an evaluation of the particular dietary habits from the point of the nutritional therapy.
Theoretical part of the thesis describes arterial hypertension its causes classification epidemiology diagnostics and last but not least its treatment.
Practical part of the thesis is based on the anonymous questionnaire. Questionnaire is focused on the questions concerning basic demographic characteristics in the clinical treatment of hypertension and on the questions concerning non-pharmacological treatment i.e. nutrition (with focus on the cooking salt) and physical activity. The aim is to find out the quality of arterial hypertension patients’ diet, their awareness of the proper diet, their adherence to the proper diet, whether patients avoid salty and improper food and their salt consumption.
115 individuals (67.8 % male) participated in the survey. Mean age of the participants is 53 ± 13.4 years with average BMI 32 ± 5 kg/m2. Survey results showed high occurrence of the patients with high consumption of the fat and salty food (salty snacks, charcuterie, canned products etc.), wrong drinking régime, irregular breakfasts, salt adding.
The thesis could contribute to practice by determination of dietary behavior (dietary faults) among hypertension patients which may be used to improve education of the patients with focus on hazardous areas of the hypertension patients diet (salt adding, salty and fat food)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK