Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
O sekulární stagnaci
Název práce v češtině: O sekulární stagnaci
Název v anglickém jazyce: About secular stagnation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2012
Datum zadání: 12.07.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 10:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
1. Hypotéza #1: Přirozená míra hospodářského růstu je endogenní.
2. Hypotéza #2: Ve skupině vyspělých zemí došlo k poklesu trendové míry hospodářskou růstu
3. Hypotéza #3: Data odhadu časově proměnlivé míry hospodářského růstu podporují teze vyplývající z teorie sekulární stagnace.

K testování první hypotézy použiji metodologii, kterou použili Ledesma a Thirlwall ve svém článku „The endogenity of the natural rate of growth“ v roce 1988 doplněná o rozšířený dataset.
K testování druhé a třetí hypotézy použiji local level model.

1. Úvod
2. Teorie sekulární stagnace
a. srovnání tezí hlavních představitelů tohoto proudu
b. odhad časově proměnlivé míry hospodářského růstu
c. srovnání výsledků odhadu s hypotézami hlavních představitelů tohoto proudu
3. Endogenita hospodářského růstu
a. Implikace plynoucí z endogenity hospodářského růstu
b. Srovnání přístupu jednotlivých proudů ekonomie k hospodářskému růstu
4. Závěr
Seznam odborné literatury
1. Miguel A. Leon-Ledesma, A.P. Thirlwall: The endogenity of the natural rate of growth
2. Alvin Hansen: Full Recovery or Stagnation?
3. Josef Steindl: Maturity and Stagnation in American Capitalism
4. Paul Sweezy, Paul A. Baran: Monopoly Capital
5. Ayres, Robert U. Turning Point: The end of the Growth Paradigm
Předběžná náplň práce
Hospodářský růst byl v ekonomii vždy jedním z klíčových témat. Ekonomové Ledesma a Thirlwall publikovali v roce 1998 článek, ve kterém se zabývali otázkou zda je přirozená míra hospodářského růstu je endogenní. Debata, zda je hospodářský růst endogenní, tedy zda současná hodnota hospodářského růstu závisí hlavně na předešlých hodnotách hospodářského růstu, je v podstatě stejnou debatou, jako spor o to zda je růst primárně tažen poptávkou nebo nabídkou. Toto téma je aktuální i z dnešního pohledu, kdy se vede debata nad škrty v rozpočtových potížích, zda škrty nevytváří spirálu vedoucí k dalšímu hospodářskému propadu.
Výše uvedený článek Ledesmy a Thirwalla je dnes již přes 10 let starý. Cílem práce by bylo provést znovu jejich proceduru na nových, respektive rozšířených datech. A výsledky porovnat s tím jak jednotlivé proudy ekonomie přistupují k ekonomickému růstu.
Jiný postoj k hospodářskému růstu zaujímá teorie sekulární stagnace. Ta již desítky let stará, prvním významným autorem byl již ve třicátých letech 20. století Hansen. Tato teorie říká, že základním nastavením kapitalismu je recese a pouze klíčové inovace nebo události mohou nastartovat hospodářský růst. Absencí podobné klíčové události ( jako např., druhá světová válka, rozmach finančního sektoru v 80. letech 20. století atd.) tito autoři vysvětlovali období hospodářské recese. Někteří autoři tuto teorii pozměnili, že na začátku 70. let 20. století došlo v USA k poklesu trendové míry hospodářského růstu. Cílem práce by bylo odhadnout časově proměnlivé míry hospodářského růstu pomocí local level modelu a získané výsledky porovnat s hypotézami hlavních představitelů teorie sekulární stagnace a také s hypotézou, že se ve skupině vyspělých zemí došlo k poklesu trendové míry hospodářského růstu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK