Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farnost Bystré a její sakrální bohatství
Název práce v češtině: Farnost Bystré a její sakrální bohatství
Název v anglickém jazyce: The Parish Bystré and its religious treasure
Klíčová slova: Bystré, farnost, kostel, kněz
Klíčová slova anglicky: Bystre, a parish, a church, a priest
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2009
Datum zadání: 10.09.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
voz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
BATÍK, Václav: Dějiny města Bystrého, 1908
ELČKNER, František: Dějiny města Bystrého, 1956-1957
GLOSER, Jaroslav: Bysterské proměny, 1982
GLOSER, Jaroslav: Znáte své město?, 2003
GLOSER, Jaroslav: Hohenemsové v Bystrém, 2000
HANUŠ, Jiří, STŘÍBRNÝ, Jan: Stát a církev v roce 1950
KAPLAN, Karel, PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu
KOUTECKÁ, Helena. Stručný místopis mariánské úcty v Čechách
a na Moravě, Praha 1992.
KRUŠINA, Josef: Dějiny Trpína a okolí, 1948
WIRTH, Zdeněk: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, sv.XXII, 1906
ZÁMEČNÍK, Karel: Bystré, 1948
ZÁMEČNÍK, Karel, Gloser Jaroslav jun.: Knížka o Bystrém sv1, 2, 1991
Archív Litomyšl
Státní archív Zámrsk
Městský archív Města Bystré
Předběžná náplň práce
Tato práce bude obsahovat vybrané kapitoly z dějin farnosti Bystré od prvních písemných zmínek do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována období druhé poloviny 20. století, období komunistické totality, svědectví současníků a událostem po sametové revoluci. Hlavní cíl této diplomové práce spočívá v záměru seznámit veřejnost s dosud písemně nezpracovanými vybranými kapitolami dějin této farnosti. Jedná se především o období druhé poloviny 20. století, kdy nebyla vedena farní kronika. V souvislosti s písemným uvedením do farnosti nelze opomenout sakrální bohatství bysterské farnosti, které i během totalitního období procházelo náročnými opravami a četnými úpravami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis contains chosen historical sections from the first written reference till present. Special attention is paid to the epoch of the second half of 20th century, the era of communist totalitarianism, contemporary confirmations, happening after the ?velvet revolution?. Considering confirmation and data assembly it is possible to come to a conclusion, the nationwide events considerably did mirror even in this parish. The main aim of this thesis consists in intention to make public acquainted with selected historical chapters of this parish. These sections were not compiled so far. There is not a parish chronicle from the second half of the 20th century. In the context of a written introduction to the parish of Bystré, I pay my attention to the religious treasure of this parish. These sightseeing passed through exacting reparations and numerous arrangements even at the time of that totalitarianism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK