Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzestup Muslimského bratrstva v Egyptě: příčiny a důsledky
Název práce v češtině: Vzestup Muslimského bratrstva v Egyptě: příčiny a důsledky
Název v anglickém jazyce: The rise of the Muslim Brotherhood in Egypt: causes and consequences
Klíčová slova: islám, šaría, Muslimské bratrstvo, Egypt, volby, Mubarak, islámské hnutí
Klíčová slova anglicky: islam, sharia, Muslim brotherhood, Egypt, elections, Mubarak, islamic movement
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2012
Datum zadání: 09.08.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
4. Předběžná osnova práce

1. Úvod do problematiky, vymezení tématu
2. Historický vývoj Muslimského bratrstva
a. Postavení Muslimského bratrstva v Islámském světě
3. Dopad Arabského jara na postavení Muslimského bratrstva v Egyptě
a. Role Muslimského bratrstva během Arabského jara
b. Podpora strany Svobody a Spravedlnosti
c. Dopad parlamentních a prezidentských voleb a budoucí vývoj
4. Postavení náboženství v politickém systému Egypta
5. Formulace výsledků práce a závěr
Seznam odborné literatury
Monografie:
KŘIVÁKOVÁ, Adéla. MENDEL, Miloš. MULLER, Zdeněk. DUDÁK, Vladislav. (1990), Islám: ideál a skutečnost, Miloš Uhlíř – Baset, Praha, 311 s., ISBN: 80-86223-71-X
ELBADAWI, Ibrahim. (2010), Democracy in Arab World: Explaining the Deficit, Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 331 s. ISBN-10: 0415779995
LIA, Brinja. (2006), The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement 1928-1942, Ithaca Press, 340s., ISBN-10: 0863723144
MAITAH, Mansoor. (2010), Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě, Wolers Kluwer ČR, a.s., 210 s., ISBN: 978-80-7357-589-2
PARGETER, Alison (2010), The Muslim Brotherhood: The Burden of Tradition, Saqi Books, 300 s., ISBN-10: 0863564755
RUBIN, Barry. (2010), The Muslim Brotherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement, 196s., ISBN: 0230100716
SAAD, Eddin Ibrahim. (2002), Egypt Islam and Democracy: Critical Essays. American University in Cairo Press, 278 s., ISBN: 9774246640

Elektronické zdroje:
BROWN, Nathan. (2011), The Muslim Brotherhood as helicopter parent. Dostupné na http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/05/27/the_muslim_brotherhood_as_helicopter_parent
BROWN, Nathan. HAMZAWY, Amr. OTTAWAY, Marina (2006), Islamist Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring the Gray Zones, Carnegie Papers, No. 67, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., March.
HASNET, Lais. (2012), Political Islam in Egypt: a bright future. Dostupné na http://www.opendemocracy.net/hasnet-lais/political-islam-in-egypt-bright-future
SCOTT, Rachel M. (2010), The challenge of political Islam: non-Muslims and the Egyptian state. Dostupné na http://ckis.cuni.cz/F/9X37M76FTSVB48MF2INQY786KM3CAQPK3Y8R8F1XTRA9SN847P-38419?func=full-set-set&set_number=009179&set_entry=000019&format=999
SHANIN, Emad El-Din. (2007), Political Islam in Egypt. Dostupné na http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Political%20Islam%20in%20Egypt.pdf
ZAHID, Mohammed. (2010), The Muslim Brotherhood and Egypt’s Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East. Dostupné na http://ckis.cuni.cz/F/9X37M76FTSVB48MF2INQY786KM3CAQPK3Y8R8F1XTRA9SN847P-40899?func=full-set-set&set_number=009179&set_entry=000031&format=999
Předběžná náplň práce
Kontext tématu
V období po tzv. Arabském jaru celý svět bedlivě sleduje porevoluční vývoj zemí, kde došlo k silným demonstracím a v některých případech i změnám režimu. Nejvýznamnějším státem a také nejvíce sledovaným a diskutovaným je bezpochyby Egypt, v kterém po 30 letech skončila vláda prezidenta Husího Mubaraka. V této velmi významné zemi pro muslimský postupně dochází ke změnám, které mají vést k ustálení politického života Egypta. V Egyptě již došlo k parlamentním volbám, v kterých zvítězila strana Svobody a Spravedlnosti se 47,2% hlasů do dolní komory parlamentu. Tato politická strana má silné vazby na islámské hnutí zvané Muslimské bratrstvo. Toto hnutí bylo založeno roku 1928 v Egyptě a po většinu své existence přežívalo v ilegalitě a je nejstarším a jedním z největších Islamistických hnutí na světě. Podle odborníků právě díky silným vazbám na Muslimské bratrstvo strana Svobody a Spravedlnosti jednoznačně ovládla parlamentní volby. Muslimské bratrstvo tak získalo velký vliv na politický život v Egyptě a jeho přáním je znovu navrácení islámského práva šaría. To může být velký dopad jak na život v Egyptě, tak na jeho postavení a vztahy s dalšími zeměmi, především se Spojenými státy. Další důležitou událostí, která napoví směr, kterým se Egypt bude ubírat, jsou nadcházející první svobodné prezidentské volby po 50 letech.

Vymezení tématu
Cílem mé práce je popsat vznik a vývoj Muslimského bratrstva se zaměřením na jeho ideologie a cíle. Po většinu času Muslimské bratrstvo existovalo v Egyptě, ale i dalších muslimských zemích v ilegalitě. Dnes je s přibližně 600 000 členy považováno za největší politickou sílu v Egyptě. Jeho vliv na politické dění je tedy velmi důležitý a mým cílem je snah vysvětlit 80 let tohoto islámského hnutí a jeho cíle a budoucí kroky v politice Egypta. Především se pak chci zaměřit nad tím, zda je možné pokračování demokratického zřízení v Egyptě pokud by Muslimské bratrstvo úspěšně prosazovalo změny, které jsou zakořeněné v právu šaría, v ústavě Egypta.

Výzkumné otázky
a. Jaké jsou cíle Muslimského bratrstva?
b. Co zapříčinilo velmi silnou podporu Muslimského bratrstva v Egyptě?
c. Je možné udržet demokratický systém v Egyptě pod vlivem Muslimského bratrstva?


Metodologie a operacionalizace
Svou práci pojmu jako empirickou, založenou na výzkumu a základních teoretických poznatcích v příslušné oblasti. Z hlediska metodologického přístupu k tomuto tématu, který je ve zkoumané zemi velmi ojedinělý, použiji metody přístupové studie. Tato studie bude pracovat především s odbornou literaturou, ale také s rozhovory s předními představiteli Muslimského bratrstva, strany Svobody a Spravedlnosti a dalšími významnými aktéry Egyptské politiky. Dále se ve studii mohou objevit prvky komparativní metody a to především z hlediska působení Muslimského bratrstva v dalších Islámských zemích. Další metoda, která se pak v práci určitě vyskytne, je přístup historický, který je především spojen s vývojem a historií Muslimského bratrstva. Důležité je také zodpovězení otázky vztahu mezi islámem a politikou. Ve spojení se studiem demokracie v Egyptě je důležitá otázka sekularizace a je důležité tedy zamyšlení zda demokracie může existovat v islámu. Ve vztahu k projevům politiků hodlám použít především textové a obsahové analýzy. Jako závislé proměnné bych chtěl stanovit parlamentní a prezidentské volby, postavení Muslimského bratrstva v Egyptské společnosti a její ideologické a programové cíle. Jako nezávislé pak události Arabského jara a postavení náboženství a islamistických hnutí v muslimských zemích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This case study deals with the rise of the Muslim Brotherhood in Egypt. Describes its history, ideology and its way toward getting power. This bachelor thesis goal is to explain its existence and position in Egyptian society and outline its continuation in Egypt due to its policy objectives.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK