Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince
Název práce v češtině: Sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince
Název v anglickém jazyce: Sociocultural competence in teaching Czech for foreigners
Klíčová slova: Sociokulturní kompetence, osvojování cizího jazyka, čeština pro cizince, jazyková kompetence, vyučovací metody, učebnice
Klíčová slova anglicky: Sociocultural competence, foreign language acquisition, Czech for foreigners, language skills, teaching methods, textbooks
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2012
Datum zadání: 02.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Dolenská
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Proces osvojování a nabývání cizího jazyka
2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky
3. Složky jazykové kompetence
4. Vztah sociolingvální a sociokulturní kompetence
5. Budování sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince
6. Analýza vybraných učebnic češtiny pro cizince z hlediska budování sociokulturní kompetence
7. Využití různých metod a materiálů ve výuce češtiny pro cizince
8. Závěr
Seznam odborné literatury
1. BALOWSKA, Grazyna a kol.,, Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec. Praha: UK, 2008
2. EISELTOVÁ, Lucie, Hry a aktivity pro zpestření výuky cizích jazyků. Praha: Lingua Ludus, 2007
3. EK van, Jan, The threshold level for modern language learning in schools. London: Longman, 1977
4. Ek van, Jan, Objectives for Foreign Language Learning, I. + II. Strasbourg: Council of Europe Press, 1993
4. FENCLOVÁ, Marie, Didaktika cizích jazyků a jazyková vzdělávací politika, in: Cizí jazyky ve škole, 49, 2005/2006, č. 4
5. HÁDKOVÁ, Marie, Čeština z druhé strany. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009
6. HASIL, Jiří, Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2012 (tam i další literatura)
7. HRDLIČKA, Milan, Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002
8. HRDLIČKA, Milan, Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010
9. CHODĚRA, Radomír, Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia, 2006
10. CHRÁSKA, Miroslav, K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě, Olomouc: Univerzita Palackého, 1995
11. CHRÁSKA, Miroslav, Metody pedagogického výzkumu, Praha: Grada, 2007
12. kol., Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Olomouc: Univerzita Palackého, 2002 (překlad J. Ivanová, A. Lenochová, J. Linková, Š. Šimáčková)
13. POKORNÝ, Jan, Lingvistická antropologie, Praha: Grada, 2010
14. ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra, Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu, Ústí nad Labem: UJEP, 2008
15. ŠVEJCAR, A. D., NIKOLSKIJ, L. B., Úvod do sociolingvistiky, Praha: Svoboda, 1982
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK