Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kyberšikana jako fenomén současnosti
Název práce v češtině: Kyberšikana jako fenomén současnosti
Název v anglickém jazyce: Cyberbulling as a contemporary phenomenon
Klíčová slova: Kyberšikana, tradiční šikana, kyberprostor, internet, moderní a komunikační technologie, agresor, oběť, děti, mladiství.
Klíčová slova anglicky: Cyberbullying, traditional bullying, internet, modern electronic communications tools, offender, victim, children, teenagers.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2012
Datum zadání: 02.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
ČERNÁ, A. a kol. Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4577-0.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech: psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-545-9.
Kavalír, A. (ed.), Kyberšikana a její prevence: příručka pro učitele. 1. vyd. Plzeň: Člověk v tísni, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86961-78-1.
Kolář, M. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3.
KRČMÁŘOVÁ, B. a kol. Děti a online rizika: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. ISBN 978-80-904920-2-8.
KOPECKY, K., KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace: příručka pro učitele a rodiče. 1. vyd. Olomouc: Net University, 2010. ISBN 978-254-7866-O.
LAINOVÁ, M. a kol. Děti a jejich problémy II: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2007, ISBN 978-80-254-1372-2.
KREJČÍ, V. Kyberšikana: kybernetická šikana. Studie. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-254-7791-5.
ROGERS, V. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.
Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9.
Říčan, P., Janošová, P. Jak na šikanu. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2991-6.
Vágnerová, K. a kol. Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-611-7.


Internetové zdroje
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení [online]. [cit. 2014-6-17]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/Tiskovy_odbor/Metodicky_pokyn_k_prevenci_a_reseni_sikanovani.pdf>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK