Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hríby a haldy. Symbolické procesy a praktiky vymedzovania skupinových hranic v Kukoliciach
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hríby a haldy. Symbolické procesy a praktiky vymedzovania skupinových hranic v Kukoliciach
Název práce v češtině: Houby a haldy. Symbolické procesy a politiky utvářející koncept hranic
Název v anglickém jazyce: Mushrooms and Slag Heaps: Symbolic Processes and Practices of Group Boundaries Defining in Kukolice
Klíčová slova: Komunita, hranice, ohraničenia, Kukolice, Poliaci, skupina, symboly
Klíčová slova anglicky: Community, borders, boundaries, Kukolice, Poles, group, symbols
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2012
Datum zadání: 30.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Predbežná literatúra:

1. Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J., Lofland, L. (2009) Handbook of Ethnography. London: Sage.

2. Barth, F. (1998) Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference. Long Grove: Waveland Press.

3. Cohen, A. P. (1985) The symbolic construction of community. London: E. Horwood.

4. Elias, N. (1994) Foreword on the Established and the outsiders in: Elias, N., Scotson, J. L. (2004) The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems. London: Sage Publications.

5. Kandert, J. (2004) Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum.

6. Said, W. E. (1994) Orientalism. New York: Vintage Books.
Předběžná náplň práce
V rámci bakalárskej práce by som sa rada zamerala na skúmanie symbolických procesov a praktík vymedzovania skupinových hraníc v priestore česko-poľského pohraničia v oblasti Frýdlantského výbežku, so zameraním na obec Kukolice.
V Kukoliciach som u obyvateľov vypozorovala, že napriek vzájomnej blízkosti s Poliakmi sa dedinčania voči nim obzvlášť silne vymedzujú a používajú pri tom celú škálu mechanizmov a spôsobov udržovania sociálnych hraníc. V práci popíšem témy, ktoré sa u Kukoličanov objavujú najčastejšie v spojení so vzťahom k Poliakom, zahŕňajúc ekologické problémy spojené s baňou Bogatyň a elektrárňou Turow v Poľsku, naratívy o poľskej kriminalite a chudobe či vzájomnú minulosť oboch komunít. V texte sa pokúsim porozumieť situácii v Kukoliciach a podrobiť empirické dáta analýze na základe niekoľkých vzájomne sa doplňujúcich antropologických teórií.

Predpokladaný názov práce Hríby a haldy zohľadňuje poznatky výzkumnej sondy zo začiatku mája 2012 a odkazuje na jedno z najčastejších symbolických vymedzení hraníc, objavujúcich sa u obyvateľov Kukolíc, kedy les plný hríbov predstavuje domácu stranu a haldy hlušiny územie za hranicou. Charakter poľskej strany hraníc je totiž významne utváraný haldami vŕšenými z povrchovej bane Bogatyňa, ktorá zásobuje elektrárňu Turow. Obyvatelia Kunratíc sa obávajú, že v prípade transferu pozemku, na ktorom je dnes les, by došlo k jeho vyrúbaniu lesným podnikom, následnej strate obľúbenej hubárskej destinácie a zároveň možného rozšírenia háld bližšie k dedine. Názov sa javí ako vhodný tiež vzhľadom k symbolike hríbov ako Kukoličanov a háld ako Poliakov.

Základom práce bude popis a analýza dát získaných priamo v teréne v obciach Frýdlantského výbežku pomocou štúdia dokumentov, neštrukturovaných rozhovorov s obyvateľmi a čiastočným pozorovaním. Použijem pri tom údaje získané počas opakovaných krátkodobých pobytov v oblasti, včetne informácií nazbieraných počas týždňového pobytu na Frýdlantsku v rámci projektu „Lokálne rozmery spravodlivosti“. Zároveň budem čerpať z vlastných analýz získaných dokumentov a mediálnych správ zaoberajúcich sa problematikou územného dlhu, s primárnym zameraním sa na Kunratice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to focus the research on symbolic processes and practices of enacting group boundaries in the Czech-Polish borderland in Frydlant area, with special focus on Kukolice village. In Kukolice, inhabitants stick to strong social boundaries in their relations to the Polish people and use a wide scale of mechanisms and practices of upkeeping them, despite the spatial closeness of both groups. The paper will be concerned with the issues that are most commonly used to describe Poles by Kukolice inhabitants. These include ecological issues linked to Bogatyn mine and Turow power plant in Poland, narratives about Polish crime rate and poverty or common past of both communities. In the work, I will further attempt to understand the situation in Kukolice and carry out an analysis of the empirical data using several anthropological theories that supplement each other.

Working title of the thesis Mushrooms and Slag Heaps comes from the data acquired during the preliminary study trip in May 2012. It points to the most common symbolic representation of the border by people living in Kunratice – forest full of mushrooms on the Czech side and slag heaps behind the border. This is caused by the fact that the nature of the environment on the Polish side is greatly determined by slag heaps produced by Bogatyn mine, which supplies a nearby power-plant Turow. Villagers are worried that in case of land transfer, the forest would be cut and popular mushroom-picking spot would disappear. In addition to that, slag heaps might move closer to the village. The title also seems to be appropriate as it reflects the symbolical representation of Kukolice inhabitants as mushrooms and Poles as slag heaps.

The work will be based on description and analysis of data obtained during the field research in Frydlant region by unstructured dialogues, study of documents and partial observation as well as on the analysis of acquired documents and media news dealing with the issue of land debt, mushrooms and forest in Kunratice and slag heaps behind the border, with primary focus on Kunratice area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK