Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR
Název práce v češtině: Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR
Název v anglickém jazyce: Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization
Klíčová slova: Greenpeace ČR, environmentalismus, sociální marketing, neziskový sektor, guerilla marketing, fundraising
Klíčová slova anglicky: Greenpeace Czech Republic, Environmentalism, Social Marketing, Non-Profit Sector, Guerilla Marketing, Fundraising
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2012
Datum zadání: 28.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Specifika marketingové komunikace Greenpeace ČR představuje českou pobočku globální nevládní neziskové environmentální organizace Greenpeace. Práce nazírá organizaci z marketingového hlediska. Jejím cílem je identifikovat na základě situační analýzy reprezentativních kampaní specifické marketingové aktivity Greenpeace ČR v letech 2010-2012. Greenpeace nepřijímá finanční prostředky od korporací a státních institucí a je tak závislé na příspěvcích dobrovolných přispěvatelů. Česká pobočka je finančně autonomní díky důrazu na fundraising a komunikaci.
Ze shrnutí analyzovaných kampaní vyplývá, že Greenpeace ČR používá finančně nenáročné marketingové a PR nástroje. Protože nakládá s omezeným rozpočtem je nuceno vybírat takové kampaně, které nejvíce osloví dané cílové skupiny. Používá především guerilla marketing a subvertising, PR a lobbing, výzkumy ve spolupráci s odborníky, online prostředky a publikování informačních materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization presents the Czech affiliate of global non-governmental environmental organization Greenpeace. This thesis looks at the organization from the marketing point of view perspective. Its objective is to identify specific marketing activities of Greenpeace ČR between years 2010 - 2012 on the basis of situational analysis of representative campaigns. Greenpeace does not accept funds from corporations and state institutions and therefore it is dependent on contributions from volunteers. The Czech affiliate is financially autonomous thanks to its accent on fundraising and communication.
Greenpeace ČR uses inexpensive marketing and PR tools, as it follows from summary of analyzed campaigns. Due to its limited budget, Greenpeace is forced to use such campaigns which are most addressed to target groups. The main strategies are guerilla marketing and subvertising, PR and lobbing, research in cooperation with experts, online tools and publishing of promotional materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK