Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Černošice, pražské letovisko v závěru 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k poznání vzniku a vývoje rekreačních aktivit obyvatel měst v období industrializace
Název práce v češtině: Černošice, pražské letovisko v závěru 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k poznání vzniku a vývoje rekreačních aktivit obyvatel měst v období industrializace
Název v anglickém jazyce: Černošice, Prague´s summer resort at the end of 19th and in the first decades of 20th century. Contribution to the recognition of birth and development of the recreational activities of urban inhabitants in the industrial era
Klíčová slova: industrializace, střední třída, volný čas, vila, letovisko, rekreační aktivity, Černošice
Klíčová slova anglicky: industrialization, middle class, leisure time, villa, summer resort, recreational activities, Černošice
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat fenoménem příměstských letovisek a rekreačních aktivit obyvatel Prahy ve druhé polovině 19. a v prvních desetiletích 20. století. V úvodu budou zpracována následující témata: obecná charakteristika období industrializace; vznik a počáteční vývoj střední třídy; vila se zahradou na okraji industriálního velkoměsta jako specifický projev kultury střední třídy; zahradní města; rekreační aktivity v industriální společnosti; příměstská letoviska jako specifický způsob rekreace. Poté bude na základě pramenů (kronik, fotografií aj.) představeno konkrétní letovisko. Na závěr budou zobecněny poznatky z místa výzkumu k pochopení obecného jevu rekreace v industriální době. Metodicky bude práce inspirována principy současné britské industriální archeologie, tj. komplexního antropologického studia doby industriální se zvláštním důrazem na terénní studium časoprostorových vztahů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK