Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční trénink v atletice
Název práce v češtině: Funkční trénink v atletice
Název v anglickém jazyce: Functional strength in athletics
Klíčová slova: Funkční síla, atletika, vrhačské disciplíny, silové, koordinační a rovnovážné schopnosti
Klíčová slova anglicky: Functional strength, athletics, throwing discipline, strength, coordination and balanced skills
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 13:00
Místo konání obhajoby: UD1-2
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Jan Feher
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle: Hlavním cílem práce je analyzovat pojmy funkční síla a funkční silový trénink ve vrhačských atletických disciplínách za pomocí dostupných pramenů. Dalším, neméně důležitým cílem je prostřednictvím ankety zjistit, nakolik je pojem funkční síla a její využití v tréninku trenérem a atletům známy. Pomocí výsledků ankety a znalostí získaných z odborné literatury sestavit zásobník základních cviků rozvíjejících funkční sílu v atletice.
Metody: Rešerše a komparace literatury zabývající se tématem funkční síly. Pro získání informací od respondentů prostřednictvím ankety, byla využita metoda kvalitativního dotazování.
Výsledky: Výsledkem práce je vyhodnocení ankety o informovanosti atletických trenérů a atletů o pojmu funkční síla a definování tohoto pojmu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The Main aim of this bachelor thesis is to find most accurate definition of terms functional strength and functional strength training in athletics by available scientific literature. Another important aim is to ascertain via surfy how term functional strength and its utilization in training is known among athletic coaches and athletes. Using the survey results and knowledge gained from literature to compile basic exercises developing functional strength in athletics.
Methods: Literature search and comparison of scientific literature in the field of functional strength. To obtain information from respondents by survey method of qualitative research was used.
Results: The reset of this work is the evaluation survey on awareness of athletic trainers and athletes on the koncept of functional strength and definition of this concept.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK