Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání mediálního obrazu cen Český lev a Cen české filmové kritiky v letech 2011-2013
Název práce v češtině: Porovnání mediálního obrazu cen Český lev a Cen české filmové kritiky v letech 2011-2013
Název v anglickém jazyce: The comparison of media image of czech filmprizes-the czecj lion and zhe czech film critics prize in years 2011-2013
Klíčová slova: Film, ocenění, Český lev, Cena české filmové kritiky, kvalitativní analýza, zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky: Film, award , The Czech Lion, The Czech Film Critics Award, Qualitative analysis, Grounded Theory
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma Porovnání mediálního obrazu cen Český lev s Cenami české filmové
kritiky v letech 2011 – 2013 analyzuje mediální obraz těchto cen v tištěných médiích. Pro
výzkum textů je pouţita kvalitativní metoda zakotvená teorie a za výzkumný vzorek jsou určeny
čtyři typy tištěných médií – seriózní deníky, společenské týdeníky, kulturní média a bulvární
média. Cílem diplomové práce je porovnání mediálních výstupů o obou cenách a také
vyhodnocení mediálního obrazu české kinematografie prostřednictvím těchto cen.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis named The Comparison of Media Image of Czech film awards – The Czech
Lion and The Czech Film Critics Award in years 2011 – 2013 analyses the media image of those
film awards in printed media. As a method is used the qualitative analysis – the Grounded theory
and research is made from four types of media – newspapers, weeklies, cultural magazines and
tabloids. The aim of this diploma thesis is comparison of articles about those awards and
evaluation of Czech cinematography´s media image through czech film awards.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK