Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení a funkce rozhlasu veřejné služby v éře multimédií
Název práce v češtině: Postavení a funkce rozhlasu veřejné služby v éře multimédií
Název v anglickém jazyce: The position and the function of the public service radio in the age of multimedia
Klíčová slova: Český rozhlas, média veřejné služby, multimédia, digitalizace, interaktivita, sociální sítě, internet, nová média
Klíčová slova anglicky: Czech radio, public service media, multimedia, digitization, interactivity, social networks, internet, new media
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Maršík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
V diplomové práci si kladu za cíl analyzovat na příkladu Českého rozhlasu postavení veřejnoprávního rozhlasu a podobu rozhlasové produkce v éře multimédií. Přiblížím teoretické koncepty vývoje médií a vize digitálních médií a multimédií. Poté se zaměřím na české veřejnoprávní vysílání a technologické změny spojené s přechodem na digitální a internetové vysílání. V další části práce budu analyzovat nové podoby rozhlasové tvorby v době multimédií. Zaměřím se na proměny formátu pořadů a programového schématu jednotlivých stanic. Přiblížím multimediální projekty ČRo. Budu se zabývat podobou současného rozhlasového publika, způsobem, jakým sleduje rozhlas, a možnostmi interaktivního zapojení do rozhlasové produkce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the diploma thesis, my goal is to analyze the position of public radio and the form of radio production in the era of multimedia on the example of the Czech Radio. I will elaborate on the theoretical concepts of media development and the vision of digital media and multimedia.Then, I will focus on Czech public broadcasting and technological changes connected with the transition to digital and internet broadcasting. In the next part of the thesis, I will analyze new forms of radio production in the time of multimedia. I will focus on the changes of program format and the program schedule of individual stations. I will elaborate on the multimedia projects of CRo. I will address the types of current radio audience, the ways it follows the radio and the possibilities of the interactive involvement in the radio production.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK