Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií
Název práce v češtině: Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií
Název v anglickém jazyce: Monument as the materialization of memory in relation to the current generation and the role of the media
Klíčová slova: Pomník, diskurzivní analýza, argumentační analýza, textová analýza, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, diskurz, moc, paměť, česká identita, historie, umění ve veřejném prostoru, politická reprezentace, nacionalismus
Klíčová slova anglicky: Monument, statue, memorial, discourse analysis, argumentation analysis, textual analysis, qualitative analysis, quantitative analysis, discourse, power, memory, Czech identity, history, art in public space, political representation, nationalism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: PhDr. Radim Wolák
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BENDOVÁ, H. – Strnad, M. Společenské vědy a audiovize. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.
HOJDA, Z. Pomníky a zapomníky. 1. vyd. Praha: Paseka. 1996. ISBN: 80-7185-050-0
HOLÝ, L. Malý český člověk a velký český národ. 1. vyd. Praha: Slon. 2001. ISBN: 80-85850-97-4
Město v české kultuře 19. století. Praha: Národní galerie. 1983. ISBN neuvedeno
MACURA, V. Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty. 1. vyd. Praha: Academia. 1992. ISBN: 978-80-200-1669-0
MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 1. vyd. Praha: Odeon. 1991. ISBN: 80-207-0296-2
LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. 2. vyd. Praha: Prostor. 2001. ISBN: 80-7260-044-3
POSPÍŠIL, M. – OTTLOVÁ M. Sacrum et profanum: sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století. 1. vyd. Praha: KLP-Konlasch Latin Press. 1998. ISBN: 80-85917-41-6
POTŮČEK, M. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie. 2002. ISBN: 80-86349-06-3
RAK, J. Bývalí Čechové: české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H&H. 1994. ISBN: 80-85787-73-3
RICHARDSON, J. E. Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 1974. ISBN: 978-1-4039-3565-6
ŠVÁCHA, R. – PLATOVSKÁ, M. Dějiny českého výtvarného umění VI/2 1958/2000. Praha: Academia. 2007. ISBN: 978-80-200-1489-4
ZELINSKÝ, M. Texty a obrazy: stopy, které zůstaly. 1. vyd. Ostrava: Protimluv. 2007. 8 – 18 s. 27 s. 49 s. ISBN: 978-80-904049-0-8
Předběžná náplň práce
Pomníky v moderních československých dějinách slouží jako objekty konstruující kulturní identitu národa, proto debaty kolem jejich instalace nabývají mnohdy rozsáhlých podob odrážejících nálady ve společnosti a její celkové směřování. Na základě vybraných příkladů pomníků bude popsán vývoj diskuzí kolem pomníků od porevolučního období až po současnost. Za pomoci zvolených metod založených především na kvalitativním výzkumu by měl být odhalen způsob, jakým média ovlivňují veřejný diskurz, jaký typ pomníku legitimizují a za pomoci jakých prostředků tak činí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Memorials in the modern Czechoslovak history serve as the objects that construct cultural identity of the nation, therefore, the debates around their installations often takes extensive forms reflecting general mood in society and its overall direction. On the basis of selected examples of memorials there will be described the development of these discussions from post-revolution period to the present. Through selected methods based primarily on qualitative research there should be revealed the way, how the media influence public discourse, what type of memorial to legitimize and through what resources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK