Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotografický esej včera a dnes (komparace mediálního obrazu válečných konfliktů ve zpravodajských periodikách)
Název práce v češtině: Fotografický esej včera a dnes (komparace mediálního obrazu válečných konfliktů ve zpravodajských periodikách)
Název v anglickém jazyce: Photographic essay of yestrday and today (comparison of media image of war conflicts in news periodicals)
Klíčová slova: Fotografie, fotografický esej, válečná fotografie, válka ve Vietnamu, válka v Iráku, zpravodajský časopis.
Klíčová slova anglicky: Photography, Photographic essay, war photography, Vietnam war, Iraq war, news magazine.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Tématem diplomové práce Fotografický esej včera a dnes (komparace mediálního obrazu válečných konfliktů ve zpravodajských periodikách) je porovnání podob fotografického eseje z doby klasického fotožurnalismu, v padesátých a šedesátých letech 20. století, a z doby současné ovlivněné digitálními technologiemi.
Diplomová práce zkoumá fotografický esej na příkladu válečné fotografie. Pro větší přehlednost byly zvoleny dva významné válečné konflikty vážící se vždy k jednomu stanovenému období. V době klasického fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. století práce analyzuje fotografické eseje z války ve Vietnamu publikované v americkém zpravodajském týdeníku LIFE. V současné době studuje fotografické eseje z války v Iráku publikované členy obrazové agentury VII Photo Agency. Kromě analýzy jednotlivých fotografií, které jsou v esejích zastoupeny, práce sleduje i celkovou podobu fotografických esejů a popisuje rozdíly mezi nimi.
Ambicí této diplomové práce je na příkladu rozboru fotografických esejů z doby klasického fotožurnalismu a ze současnosti dokázat, že vývoj digitálních technologií zásadně ovlivňuje tvorbu a výslednou podobu novinářských fotografií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
The diploma thesis Photographic essay of yesterday and today (comparison of media image of war conflicts in news periodicals) presents comparison of the visual image of photographic essay of the 50s and 60s – the classical photojournalism period, with the contemporary one.
The diploma thesis examines photographic essay, using war photography as an example. For clarity, photographic essays from two major war conflicts are examined. The pictures published in the American news magazine LIFE dealing with the Vietnam war are used as an example of the photographic essay produced during the classical photojournalism era of the 50s and 60s. Photographic essays published by the members of VII Photo Agency committed to the Iraq war serve as an example of the contemporary work. This thesis analyses the individual photos and the visual image of photographic essay on the whole, too.
The aim of the diploma thesis is to demonstrate that modern technology highly affects the visual image of today’s photographic essays.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK