Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
20.století v Markvarticích
Název práce v češtině: 20.století v Markvarticích
Název v anglickém jazyce: Markvartice during 20. century
Klíčová slova: Markvartice, válka, první republika, socialismus, Československo, Protektorát Čechy a Morava
Klíčová slova anglicky: Markvartice, war, First Rrepublic, socialism, Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude vystihnutí proměn života v obci v závislosti na historických událostech 20. století. Konkrétné dopady politických změn na život občanů budou zpracovány na základě výpovědí pamětníků. Na základě těchto vzpomínek bude chrakterizován i společenský a kulturní život v obci.
Seznam odborné literatury
KAPLAN, Karel, et al. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno : Barrister & Principal, 2008. 256 s.
NEKUDA, Vladimír, et al. Dačicko, Slavonicko, Telčsko : Vlastivěda moravská. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. 1070 s.
NOVOTNÝ, Kamil. Klášter premonstrátů v Nové Říši v první polovině 20. století. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2006.
TIRAY, Jan. Telecký okres : Vlastivěda moravská. Brno : GARN, 2008. 456 s.
100 let Sboru dobrovolných hasičů v Markvarticích. Obecní úřad v Markvarticích a sdružení dobrovolných hasičů v Markvarticích, 2000
ZEJDA, Radovan – v tomto roce vydá historii obce Markvartice
Prameny:
Kronika farního úřadu Stará Říše
Kronika obce Markvartice
Místní národní výbor Markvartice
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl zmapovat proměny života v obci Markvartice v závislosti na historických událostech 20. století. Práce chronologicky popisuje historický vývoj obce s významnými politickými, ekonomickými a společenskými změnami. Chce ukázat, jak se důležité historické události odrážejí na životě malé obce na Vysočině. Popisuje život obce během dvou světových válek, zlaté éry první republiky, čtyřicetileté vlády KSČ a postupné společenské obnovy v 90. letech 20. století. Dějiny obce jsou zpracovány v kontextu historického vývoje celého regionu a se zaměřením na výpovědi pamětníků. Na několika místech práce přibližuje osudy kláštera premonstrátů v Nové Říši, který vždy zajišťoval duchovní správu obce, a proto se události kláštera do určité míry odrazily na životě obce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this paper is to assess the impact historical events of the 20th century had on the town of Markvartice. The paper documents chronologically the historical evolution of the town in reaction to significant political, economic and social changes. It aims to show how important historical events influenced the life of a small town in the Vysocina region. It describes life in the town through both World Wars, the golden era of the First Republic, the 40 years of communist rule and gradual social reforms in the 1990’s. The history of the town is set in the context of the historical evolution of the entire region and with a focus on testimonials of survivors. The paper also shed light on the destiny of the Premonstrate monastery in Nova Rise. This was monastery was charged with maintaining the town’s spiritual well being and hence its tribulations also influenced life in the town.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK