Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační aktivity Galerie hlavního města Prahy v letech 2011 a 2012
Název práce v češtině: Komunikační aktivity Galerie hlavního města Prahy v letech 2011 a 2012
Název v anglickém jazyce: Communication Activities of City Gallery Prague in the years 2011 and 2012
Klíčová slova: Marketing umění, art marketing, Galerie hlavního města Prahy, komunikační mix, Praha, galerie, umělecká muzea
Klíčová slova anglicky: Art marketing, City Gallery Prague, communication mix, Prague, gallery, art museum
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2012
Datum zadání: 21.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce analyzuje komunikační aktivity Galerie hlavního města Prahy v posledních dvou letech. GHMP patří mezi dvě nejvýznamnější a nejnavštěvovanější galerie v České republice, a nejen díky jejímu dobrému umístění v hlavním městě má její návštěvnost stoupající tendence.
Práce se zabývá všemi složkami jejího komunikačního mixu, tedy reklamou, public relations i online komunikací. Velká pozornost je věnována novému designu webových stránek, které GHMP pomohly v rámci budování vizuální identity. Popisuje také její konkurenci a reálné ohrožení, kterými mohou další pražské galerie pro GHMP být.
Součástí práce je anketní šetření, které si kladlo za cíl zjistit postavení galerie mezi konkurencí a oblíbenost jejích aktivit mezi mladými lidmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis analyses communication activities of City Gallery Prague in the last two years. City Gallery Prague is one of the two most significant and most visited galleries in the Czech Republic and not merely because of its placement in the capital city its attendance numbers have rising tendencies.
The work is concerned with all the components of the communication
mix ‒ advertising, public relations and online communication. A close attention is dedicated to the new website design which helped City Gallery Prague to
build its visual identity. It also describes its competition and a real threat which other Prague galleries may represent for City Gallery Prague.
One constituent of the thesis is a research conducted by the author. Its aim was to discover gallery’s position among competitors and its popularity among young people.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK