Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Krizová argumentace na tiskových konferencích vlády z hlediska Griceových maxim
Název práce v češtině: Krizová argumentace na tiskových konferencích vlády z hlediska Griceových maxim
Název v anglickém jazyce: Crisis argumentation during the press conferencies of government by using grice´s maxims
Klíčová slova: Krizová komunikace, Griceovy maximy, politika, vládní krize, tiskové konference
Klíčová slova anglicky: Crisis communication, Grice’s maxims, politics, government crisis, press conferences
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2012
Datum zadání: 25.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: PhDr. Štěpán Kučera
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená bakalářská práce se věnuje tématu krizové komunikace v politice a dodržování Griceových maxim. V první teoretické části rozebírá nejdříve krizi a krizovou komunikaci. Stanovuje, jak krizi poznáme a předkládá teorie, podle kterých bychom v takových situacích měli argumentovat. Téma bakalářské práce není vztaženo pouze na krizovou komunikaci, ale především se snaží argumentační schopnosti politiků v nepříznivé době hodnotit z hlediska dodržování zásad, které definoval Paul Grice jako základ pro úspěšnou komunikaci. Proto se v teoretické části podrobněji věnuje také Griceovým maximám. Pro úplnost mapuje českou politickou scénu ve sledovaném období a potřebném kontextu. V druhé části pak pomocí sémiotické analýzy zkoumá projevy zainteresovaných politiků na tiskových konferencích vlády během vládní krize v březnu a dubnu roku 2012 a hodnotí, do jaké míry se drží zásad krizové komunikace a Griceových maxim. Kromě toho si všímá také použitých jazykových prostředků a odrazu charakteru osobnosti v jejích projevech. Bakalářská práce tak zaplňuje díru v české literatuře věnující se efektivní krizové komunikaci v politice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Submitted bachelor thesis focuses on the crisis communication in politics and on Grice’s maxims applied there. In its theoretical part the thesis analyses the terms crisis and crisis communication. It sets the criteria on which the recognition of crisis is based, as well as it offers theories on how one should create and use arguments in these particular situations. Besides that, the thesis also evaluates general argumentation skills used by politicians during unfavourable times and compare them with principles Paul Grice defined as the base for successful communication. The theoretical part hence furthermore describes Grice’s maxims, as well as it monitors Czech politics in selected period and necessary context. Second part of the thesis uses semiotic analysis to examine press conference speeches of selected politicians during the government crisis in March and April 2012 and searches for Grice’s maxims used there. It also notices the use of language and the character reflection in their speech. With all that, the thesis fills in the gap in Czech literature focused on effective crisis communication in politics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK