Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syřané v Čechách
Název práce v češtině: Syřané v Čechách
Název v anglickém jazyce: Syrians in the Czech Republic
Klíčová slova: Sýrie, Syřané, Arabské jaro, arabská revoluce, Bašar Asád, BAAS, syrská identita, islám, emigrace, imigrace, proces integrace, problém identity
Klíčová slova anglicky: Syria, Syrians, the Arabic spring, the Arab revolution, Bashar Assad, the Baas, Syrian identity, islam, emigration, immigration, integration process, problem of identity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2012
Datum zadání: 25.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce "Syřani v České republice" se zabývá Syřany žijícími na území České republiky a jejich působením u nás. Pokusí se nastínit pohled Syřanů na českou společnost a jejich začlenení do české společnosti. Hlavní metodou práce je terénní výzkum mezi Syřany doplněný studiem odborné literatury.
Syřany jsem si jako námět diplomové práce zvolila již v počátcích svého studia etnologie. Měla jsem příležitost stýkat se se Syřany formálně i nefomrálně, pracovala jsem s nimi a měla jsem možnost i krátkodobě pobývat v jejich domácnostech v Čechách a Sýrii. Z tohoto důvodu jsem pro svou práci zvolila metodu zůčastněného pozorování, která se v tomto případě sama nabízela. Ačkoliv syrská migrace do České republiky není početně příliš významná, významná je otázka jestli můžeme do naší kultury úspěšně integrovat přistěhovalce lišící se etnickým původem, kulturou i vyznáním. Má práce se zajímá a mapuje oblast na které záleží nejvíce, tedy na poli "dobrého soužití".
Seznam odborné literatury
Augé, M.: 1999. Antrpologie současných světů. Praha. Atlantis
Bahbouh, Ch. 2005 Sýrie. Praha. Dar Ibn Rushid
Castles, S. - M.J.Miller. 1993. The Age of Migration. New York: The Guilford Press
Drbohlav, D. 2001. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb a pobyt. Praha. Portál.
Gombár, E. 1999. Moderní dějiny islámských zemí. Praha
Gombár, E. 2001. Dramatický půlměsíc. Praha. Nakladatelství Karolinum
Hitzel, F. 2002. OSmanská říše. Paris. Les Belles Lettres
Kolektiv autorů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, 2005. Konflikty v současném rozvojovém světě. Praha. Oeconomica.
Kropáček, L. 1996, Islámský fundamentalismus, Praha
Kužel, S. 2000. Terénní výzkum integrace a segregace. Praha. Cargo
Mareš, Kopeček, Pečínka, Stýskalová. 2004. Etnické menšiny a česká politika, Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. Centrum pro studium demokracie a kultury
Sartori, G. Pluralismus, multikulturalismu a přistěhovalci. Milano 2005
Šišková, T. 2001, Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti. Praha. Portál.
Yacoub, J. 2002, Ve jménu božím! Nábožesnké války dnes a zítra, Themis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK