Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důvody vstupu jedinců do fitness centra
Název práce v češtině: Důvody vstupu jedinců do fitness centra
Název v anglickém jazyce: Reasons for entering of individuals into the fitnes center
Klíčová slova: Fitness, Fitness centrum, posilování, svaly, důvody vstupu, aerobní aktivity, zdraví, tělesná zdatnost, trénink, jedinec, estetické důvody, zdravotní důvody, socializace, psychická relaxace
Klíčová slova anglicky: Fitness, fitness center, strengthening, muscles, reasons for entering, aerobic activities, health, physical fitness, training, individual, aesthetic reasons, health reasons, socialization, mental relaxation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2012
Datum zadání: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
listopad - prosinec 2012 - zpracování teoretické části
leden 2012 - vypracování dotazníků
únor - duben 2012 - zpracování výsledků
květen 2012 - dopracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Stackeová, D. Fitness. Praha, Karolinum, 2004.
Tlapák, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 1999.
Internetové zdroje.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit důvody vstupu jedinců do fitness centra.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK