Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střídání replik v institucionálním prostředí
Název práce v češtině: Střídání replik v institucionálním prostředí
Název v anglickém jazyce: Turn-taking in an institutional discourse
Klíčová slova: konverzační analýza, institucionální rozhovor, pracovní schůzka, střídaní replik, replika, topic
Klíčová slova anglicky: conversation analysis, institutional conversation, workplace meeting, turn-taking, turn, topic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2012
Datum zadání: 22.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se budu primárně věnovat hlasovým začátkům a vstupování do promluv během pracovních rozhovorů. Výchozím materiálem mi budou osobně získané audionahrávky, sesbírané během akademického roku 2011/2012 při pracovních schůzkách vysokoškolských studentů, v rámci jejich nástavbové, univerzitou nekoordinované činnosti.
V začátku práce se budu obecně zabývat přístupem konverzační analýzy, uvedu klíčové pojmy a metody pro zpracování a výběr sebraných dat. Zde se také zaměřím na způsob transkripce materiálu a zvláště upozorním na doplněné znaky oproti standardnímu manuálu DIALOG, který mi bude výchozím textem. Dále uvedu do problematiky institucionálního rozhovoru, speciálně tématu pracovních schůzek, tak jak to umožní použitá literatura.
Analytická část práce začne kontextovým zasazením sebraných dat, představením spolku, odkud byla získána. Konkrétně se budu věnovat tomu, jak daná instituce funguje, jaká je její činnost a hlavně jaká je hierarchie komunikačních aktérů. Bude nastíněn obecný princip průběhu rozhovorů vznikajících na této půdě a to i za pomoci citace oficiálních dokumentů, ze kterých se při setkávání vychází a kde je explicitně uvedeno, jak by se jednotliví členové během setkání měli komunikačně chovat.
Další část práce bude věnována vlastní analýze dat. Na základě výše uvedeného porovnám, zda jednotliví mluvčí jsou schopni dodržovat stanovený dokument a jak je tento v praxi omezuje, případně napomáhá vzájemné komunikaci a zpřehledňuje debatované téma. Zvláštní akcent budu klást na hlasové začátky, ty jsou svou povahou klíčové pro adekvátní analýzu tohoto typu komunikace, neboť právě na nich si lze povšimnout, s jakou jistotou mluvčí do rozhovoru vstupuje. S tím je neodmyslitelně spjato místo relevantní z hlediska střídání mluvčích, konkrétně jeho určování v souvislosti s vymezením hlasového začátku při změně tématu. Tato část bude pro celou práci klíčová, pozornost chci věnovat jednotlivým typům vstupů, zjistit, zda tyto typy korelují s nastíněnou hierarchií mluvčích, či zda je celá věc podmíněna individuální povahou mluvčího bez ohledu na jeho strukturně vymezené místo v sociální instituci.
Seznam odborné literatury
Transkripční manuál DIALOG
ARMINEN, Ilkka. Institutional Interaction: Studies of Talk at Work. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 2005. ISBN 0754642402.
CECILIA E. FORD. Women Speaking Up: Getting and Using Turns in Workplace Meetings. 1. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2008, 202 s. ISBN 0-230-50648-8.
CLAYMAN, Stephen. JOHN HERITAGE. Talk in Action: Interactions, Identities, and Institutions. 1. vyd. Wiley-Blackwell: Malden, 2010, 320 s. ISBN 978-1-4051-8550-9.
SHERMAN, Tamah. Proselyting in First-contact Situations as an Instructed Action. SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS/CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2010, č. 6. ISSN 0038-0288. DOI: 977. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/115-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2010/2095
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK