Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podhodnocování emisních kurzů akcií na ruském trhu
Název práce v češtině: Podhodnocování emisních kurzů akcií na ruském trhu
Název v anglickém jazyce: Underpricing IPO in Russian Market
Klíčová slova: Prvotní emise akcií, upisovatel, asymetrická informace, tržní cykly, ruský trh
Klíčová slova anglicky: Initial Public Offering, underwriter, asymmetric information, market cycles, the Russian market
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 24.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Oponenti: PhDr. Jitka Lešanovská, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá oblastí podhodnocování prvotní emise akcií (IPO – initial public offering) na ruském trhu za období 2003 – 2014 s využitím regresního modelu OLS. Hlavní důraz je kladen na vývoj primárních emisí na ruském trhu. Práce rozšiřuje předchozí literaturu tak, že kombinuje teorii asymetrických informací s analýzou tržních cyklu. Pomocí nejnovějších údajů z ruského IPO trhu jsme dokázali, že jsou akcie průměrně podhodnocované. Při následné analýze fenoménu podhodnocování a faktorů jako věk společnosti, velikost společnosti, upisovatel, tržní cykly, nabídková cena emitované akcie, odvětví společnosti a P/E , P/CF indexy, jsme dospěli k výsledku, že se ruský trh prvotní emise akcií nachází na rozvíjející pozici. Dokázali jsme, že v moment vysoké aktivity IPO trhu tzv. v moment „horkého“ období trhu a také v moment předražených akcií ruské IPO společnosti své akcie podceňují. Podle analýzy na ruském IPO trhu je největší důraz kladen na společnosti energetického a průmyslového sektorů a pověst upisovatelů neovlivňuje hodnotu podcenění akcií. Ale i přes negativní výsledky regresního modelu, ruský akciový trh vykazuje rychlý rozvoj a vývoj v oblasti věkové charakteristiky společnosti, který se s každým rokem snižuje, a dále vykazuje zlepšení právní stránky provádění prvotní emise. Našli jsme důkaz o asymetrické informaci a podporujeme poměrně novou teorii vysvětlující pozitivní vztah mezi nastavením nabídkové ceny a podhodnocováním. Nakonec jsme zjistili, že podcenění akcií je sezónní jev.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the undervaluation of initial public offerings on the Russian market during the period of 2003–2014 using the ordinary least squares method. The main emphasis of the thesis lies in the development of primary emissions on the Russian market. Moreover, the previous literature is diversified by combining theory of asymmetric information with the analysis of market cycles. We have proved that shares are undervalued on average with the help of the latest figures from the Russian IPO market. By the subsequent analysis of the undervaluation phenomena and factors like age of the institution, size of the institution underwriters, market cycles, supply price of the issued shares, sector of the institution and P/E, P/CF indexes, we have arrived at the conclusion that the Russian IPO market is still developing. We have also demonstrated that in the case of high activity on the IPO market, the so called ¨hot period¨ on the market, and in the case of overpriced shares, the Russian IPO companies undervalue their shares. According to the analysis of the Russian IPO market, the main stress has been put on the companies that belong to the industrial and energy sectors and the analysis has also shown that the reputation of the underwriters does not influence the undervaluation of the shares. Despite negative results of the regression analysis, the Russian market shows rapid progress and development in the field of age characteristics of the institution which declines with every upcoming year and it has also improved from the legal point of view, especially in the legal IPO proceedings. In addition, we have found the proof of asymmetric information. We support a rather new theory explaining positive relationship between the setting of the supply price and the undervaluation of IPO. Finally, we have found that the IPO undervaluation is a seasonal trend
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK