Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativní vzorce a diskurzivní analýza jako metody dekódování ideologie ve zpravodajství KCNA
Název práce v češtině: Narativní vzorce a diskurzivní analýza jako metody dekódování ideologie ve zpravodajství KCNA
Název v anglickém jazyce: Narrative structures and discourse analysis as methods of ideology decoding in KCNA news
Klíčová slova: zpravodajství, ideologie, narativní vzorce, diskurzivní analýza, severokorejská média
Klíčová slova anglicky: news, ideology, narrative patterns, discourse analysis, North Korean media
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALLPORT, Gordon W. The Nature of Prejudice. Perseus Books Publishing, 1979. ISBN 978-0201001792.
- Základní literatura k tématu, která nahlíží problematiku předsudků psychologickou perspektivou, komplexně vysvětluje proces, příčiny, typy a důsledky vytváření předsudků ve společnosti.


Considering Counter-Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense. Ed. M. BAMBERG a M. ANDREWS, Amsterdam. 2004. ISBN 90–272–2644 X
- Kolekce šesti článků věnujících se problematice narativních struktur vysvětluje, jak narativy obecně fungují, jakou mají roli v diskurzu a utváření významu a s ním souvisejících mocenských struktur.

KUO, Sai-Hua a Mari NAKAMURA. Translation or transformation? A case study of language and ideology in the Taiwanese press. Discourse & Society [online]. 2005, 16:3.
- Článek popisuje aplikaci kritické diskurzní analýzy na taiwanské zpravodajské prostředí, pomocí které odkrývá odlišné ideologické motivy vedoucí k různým naracím stejných událostí.

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Ed. O. BOYD-BARRETT a T. RANTANEN. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6.
- Kniha poskytuje základní úvod k problematice sociálních důsledků žurnalistiky, vysvětluje roli novinářů, mocenské i profesní vztahy v médiích mající vliv na podobu současného zpravodajství.

The Globalization of News. Ed. O. BOYD-BARRETT a T. RANTANEN. Sage Publications Ltd. ISBN 978-0761953876.
- Kniha je úvodem k problematice globalizace zpravodajství, kterou nahlíží z historických, institucionálních, ekonomických i kulturních perspektiv. Popisuje roli zpravodajských agentur, jejich vztah ke státu a vývoj v souvislosti s deregulací a globalizací zpravodajského odvětví.

CHANG, Tsan-Kuo. News as social knowledge in China: The changing worldview of Chinese national media. Journal of Communication [online]. 1994, 44, 52-69.
CHANG, Tsan-Kuo. Political drama and news narratives: Presidential summits on Chinese and U.S. national television. In Chin-Chuan Lee (ed.), Chinese media, global contexts (pp. 119-138). London: Routledge.
- Dva články věnující se problematice zpravodajství v Číně, relevantní zejména analýzou vztahu mezí státní mocí a obsahem, rámcováním a významem zpráv s perspektivou globalizace a jejím vlivem na média v nedemokratických režimech.

VAN DEN BERG, H. a C.G. VAN DER VEER. Ideologies in the news: On the measurement of ideological characteristics of news reports. Discourse & Society [online]. 1989, 43:159.
- Článek srovnává dva základní přístupy – tradiční obsahovou analýzu a analýzu diskurzu, popisuje jejich odlišnosti a demonstruje výhody použití analýzy diskurzu pro odkrývání ideologie ve zprávách.

VAN DIJK, Teun A. Discourse Semantics and Ideology. Discourse Society [online]. 1995, 6:243.
VAN DIJK, Teun A. Opinions and Ideologies in the Press. Approaches to Media Discourse. Ed. Allan
BELL a Peter GARRETT. Malden: Blackwell Publishing Ltd, 1998, s. 21-63. ISBN 978-0-631-19887-1.
- Van Dijkovy stěžejní články vysvětlující metodu diskurzní analýzy a její použití pro dekódování ideologie ve zpravodajství poskytují základní metodologický rámec.


Další referenční literatura:

Approaches to Media Discourse. Ed. Allan BELL a Peter GARRETT. Malden: Blackwell Publishing Ltd, 1998. ISBN 978-0631-19887.
GREIMAS, Algirdas Julien. Structural Semantics: An Attempt at a Method. Lincoln: University of
Nebraska Press, 1983.
Narrative and Media. Ed. Helen FULTON. Port Melbourne: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0521617420.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá tématem odkrývání ideologie ve zpravodajství severokorejské státní zpravodajské agentury KCNA. Práce se snaží o odhalení ideologického potencionálu zpráv, navrhuje jeho definice a vysvětlení v kontextu role daného média a ideologie režimu. K tomuto účelu využívá kombinace dvou metod zkoumání médií - narativní a diskurzivní analýzy, které aplikuje na vybraný vzorek anglických on-line zpráv a pomocí kterých postuluje narativní vzorce a diskurzní specifika zpravodajství KCNA. Diplomová práce tak aspiruje na tematické zařazení zejména do následujících dvou problematik: 1. prosazování ideologie v totalitárních režimech a role zpravodajských agentur, 2. globalizace a on-line média jako nové prvky mediálního diskurzu KLDR. K rozkrývání ideologie v textu, jejích motivů, projevů a důsledků využívá práce základních přístupů strukturní víceúrovňové analýzy diskurzu, jakými jsou například koncepty konstruování skupinové identity nebo My versus Oni, demonstrovaných zejména v pracích Teun van Dijka; stejně jako je použito typických strukturalistických přístupů stanovení stavebních prvků vyprávění a jejich funkcí dle naratologie Vladimira Proppa.
Pojetí daného tématu, které reflektuje posilování internetové přítomnosti KLDR, vychází z předpokladu, že zpravodajské příběhy KCNA jsou záměrně kódované ideologií režimu a představují hlavní formu konstruování reality skrze média v KLDR. Analytická část práce na vzorku čtyř týdnů on-line zpravodajství KCNA v angličtině aspiruje na popis a vysvětlení přítomnosti této ideologie pomocí dekonstrukce narativních vzorců a kritické analýzy diskurzu. Lze předpokládat, že výsledky této analýzy povedou k následujícím závěrům: 1. Zpravodajství KCNA využívá klasické strategie polarizace My vs. Oni a vytváření skupinové identity, a to zejména presuponovanými propozicemi, strukturou vyprávění, ale i tematickou agendou. 2. Ve zpravodajství KCNA lze vysledovat některé specifické postupy, které je možné vysvětlit v kontextu aktivní snahy o posílení legitimity režimu KLDR směrem ven i dovnitř.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with ideology uncovering in the news of the North Korean state news agency KCNA. The thesis seeks to reveal the ideological potential of the news, suggests its definitions and explanations in the context of the role of the particular medium and the regime´s ideology. For this purpose, a combination of two methods of media analysis is applied to a selected sample of English on-line news - narrative and discourse analysis, through which some narrative discourse patterns as well as particular specifics of KCNA news are postulated. The thesis thus aspires to be regarded as dealing with two particular thematic issues: 1 ideology promoting in the totalitarian regimes and the role of news agencies, and 2. globalization and on-line media as new media discourse elements in DPRK. In order to decode ideology, its motives, manifestations and consequences, common structuralist approaches of multilevel discourse analysis are used, such as the concepts of group identity or Us versus Them, as demonstrated especially in the works of Teun van Dijk. Similarly, the typical structuralist narratology approach of Vladimir Propp is used when analysing narrative elements and their functions in text.

The approach to the topic, which reflects strengthening of the Internet presence of the DPRK, is based on the assumption that KCNA news stories are purposely coded with regime´s ideology and represent the main form of reality construction through media in the DPRK. The analytical part of the thesis aspires, analysing a sample of four weeks on-line English news reports, to describe and explain this ideology by deconstructing the narrative text structures and applying critical discourse analysis. It can be assumed that the results of this analysis will lead to the following conclusions: 1. KCNA news use the typical strategy of polarization of Us vs. Them and creation of group identity, which is done through presupposed propositions, narrative structures, as well as thematic agenda. 2. Some very specific characteristics of KCNA news can be traced and explained in relation to the state´s active efforts to strengthen the legitimacy of the DPRK regime to the outside and inside world.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK