Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Premonstrátské školství na českém území v 19. století
Název práce v češtině: Premonstrátské školství na českém území v 19. století
Název v anglickém jazyce: Premonstratensian Education in the Czech Territory in the 19th Century
Klíčová slova: Premonstráti; Dějiny školství; 19. století; Výuka náboženství; Pastorální teologie
Klíčová slova anglicky: Premonstratensians; History of Education; 19th century; Religious Education; Pastoral Theology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2011
Datum zadání: 01.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
  Bc Andrea Michalcová
 
 
Zásady pro vypracování
Tato licenciátní práce postupuje metodami pramenného bádání, analýzou relevantních pramenů a komparací již publikovaných prací a sekundární literatury. Těží z interdisciplinárního přístupu a komparuje právní, katechetické, historické a spirituální aspekty. Klade důraz na dobové podmínky náboženské výchovy v edukačním systému a zaměřuje se na podchycení stavu a úrovně praktické katechetické činnosti i zasazení katechetiky do celkového kontextu vzdělávání v 19. století. Nověji se koncentruje na profil katechety v 19. století a jeho formační zázemí z hlediska právního a katechetického rámce.
Seznam odborné literatury
Archivní prameny

Moravský zemský archiv.
Fond E 58: Premonstráti Nová Říše, kt. 244, 266.

Národní archiv
Fond Premonstráti Strahov
Gymnázium Žatec, kt. 133–135, 441–442, 456 a 391.
Reálná škola Liberec, kt. 658–663, 810.
Reálná škola Rakovník, kt. 810.

Strahovská knihovna
KOBLASA, Justin Jan. Canonia Sionaea ab anno 1526. Rukopis fondu Strahovské knihovny, nedatováno.

Tištěné prameny

Album zur fünfundzwanzigjährigen Jubelfeier der Reichenberger Oberrealschule. Reichenberg: Heinrich T. Stiepel, 1862.
BERNARD, Jan. Katechismus čili výklad katolického náboženství pro národní školy. Praha: Karel Bellmann, 1873.
BÍLÝ, Jan. Dějepis svaté katolické Církve. Brno: Dědicové R. Rohrera, 1859.
ČELAKOVSKÝ, Jaromír. Zákony a nařízení u věcech obecného a pokračovacího školství na ten čas platné v království Českém. Praha: Ed. Grégr, 1886.
DEHARBE, Joseph. Gründliche und leichtfassliche Erklärung des Katholischen Katechismus. Paderborn, 1858.
DOLEŽEL, Jan. Biblická dějeprava pro katolické školy obecné. Moravská Ostrava: Julius Kittel, 1910.
DOLEŽEL, Jan. Katolický katechismus pro žáky dospělejší. Praha: Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla, 1887.
DOSTAL, Alois Johann. [Geschichte der Saatzer Schulen.] In: Programm des sechsklassigen öffentlichen Gymnasiums in der k. Stadt Saaz. Saaz: Ferdinand Ritter v. Schönfeld, 1851.
[DVOŘÁK, Jakub Jan Nepomuk]. Errichtung der Realschule zu Rakonitz. In: Programm der Ober-Real-Schule zu Rakonitz für das Schuljahr 1855. Prag: Fried. Rohlíček, 1855.
Elfter Jahresbericht der öffentlichen Oberrealschule zu Reichenberg. Reichenberg: Selbstverlage der Oberrealschule, 1865.
[FELBIGER, Jan Ignác]. Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen… Kniha methodní pro učitelé českých škol v císařských královských zemích… Praha: Císařská královská pravidelní školská kněhotiskárna, 1777.
FISCHER, Franz. Učebná kniha katolického náboženství pro nižší třídy škol středních a pro školy měšťanské. Praha: Fr. A. Urbánek, 1880.
FRENCL, Innocenc Antonín. Liturgika, čili, Vysvětlení služeb Božích a obřadů svaté katolické církve. Praha: Karel Bellmann, 1872.
Fünfter Jahresbericht der öffentlichen Oberrealschule zu Reichenberg. Reichenberg: Rudolf Gerzabek, 1856.
HEJBAL, Antonín. Katolický katechismus v otázkách a odpovědích čili Rukověť u přednášení a vysvětlování katechismu. Brno: František Karafiát, 1856.
HNOJEK, Antonín Vojtěch. Katechismus o svatých obřadech církve katolické. Praha: Bedřich Rohlíček, 1855.
HULAKOVSKÝ, Jan Ev. Stručný dějepis zjevení božího pro nižší třídy středních škol. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1878.
CHMELA, Josef. Biblické příběhy Starého a Nového zákona pro mládež ku školnímu vyučování. Hradec Králové: Jan Host. Pospíšil, 1821-1823.
Jahres-Bericht des k. k. Ober-Gymnasiums zu Saaz in Böhmen. Saaz: Ferdinand Schönfeld’s Witwe, 1854.
Jahres-Bericht des k. k. Ober-Gymnasiums zu Saaz in Böhmen. Saaz: Ferdinand Schönfeld’s Witwe, 1858.
JANIŠ, František. Katolická mravověda pro střední školy. Olomouc: Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, 1892.
KONRÁD, Karel. Liturgika: či Nauka o bohoslužbě církve katolické pro nižší třídy středních škol. Tábor: Jan a Karel Nedvídkovi, 1885.
Malý katechismus s otázkami a odpověďmi. Praha: C. k. školní knihosklad, 1862.
MICHL, Josef Václav Justin. Slowo o českých wěcnicech w Rakownjce a Liberce. Praha: Kronbergowa wdowa a Weber, 1839.
PAULY, Jan (ed.). Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1902.
PODLAHA, Antonín. Malá dějeprava biblická Starého i Nového zákona. Praha, 1916.
Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. köngl. Deutschen Erbstaaten. Wien: Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bey St. Anna, 1807.
Programm der Ober-Real-Schule zu Rakonitz für das Schuljahr 1856. Prag: Fried. Rohlíček, 1856.
Programm der Ober-Real-Schule zu Rakonitz für das Schuljahr 1858. Prag: Fried. Rohlíček, 1858.
Programm des Kais. Kön. Staats-Ober-Gymnasiums zu Saaz. Saaz: K. K. Ober-Gymnasium, 1890.
PROCHÁZKA, Jan: Katolická mravověda. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1899.
PROCHÁZKA, Matěj. Základní náboženská nauka v cirkvi katolické pro 1. třídu vyšších škol středních. Praha: Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1898.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1859.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1860.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1863.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1878.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1879.
Roční zpráva vyšších realních škol v Rakovníku. Rakovník: Tiskárna Josefa Novotného, 1887.
SKALÍK, František. Malý biblický dějepis. Frýburk v Breisgavě: Herder, 1917. Vydání sedmé.
SKOČDOPOLE, Antonín. Katechismus náboženství katolického pro školy obecné. Jindřichův Hradec: A. Landfrass syn, 1872.
SRDÍNKO, František. Biblický dějepis starého i nového zákona pro obecné školy. Praha, 1865.
Střední katechismus katolického náboženství. Praha, 1931.
Velký katechismus s otázkami a odpověďmi. Praha: C. k. školní knihosklad, 1866.
Viertes Programm der Öffentlichen sechklassigen Ober-Realschule zu Reichenberg. Reichenberg: Buchdruckerei Rudolf Gerzabek, 1855.
VRÁNA, Šimon Bernard. Historie biblická pro odrostlejší mládež. České Budějovice, 1821.
WEYRAUCH, Erwin Anton. Geschichte des königlichen Prämonstratenser Chorherren-Stiftes Strahov. Prag: Carl Bellmann, 1863.
[WEYRAUCH, Erwin Anton]. Historische Nachrichten. In: Programm der öffentlichen Ober- und Unterrealschule zu Reichenberg. Reichenberg: Phillip Gerzabek, 1851.

Slovníky a encyklopedie

HÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, WEYR, František a LAŠTOVKA, Karel. Slovník veřejného práva československého. Svazek IV., S-T. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1938.
Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 5, Hermeneutik bis Kirchengemeinschaft. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 1996.
RAHNER, Karl a VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.
Theologische Realenzyklopädie. Bd. XVII, Jesus Christus V – Katechismuspredigt. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1988.

Sekundární literatura a internetové zdroje

a. Biblická dějeprava s obrazem Církve katolické... Josef Kreisinger. Časopis katolického duchovenstva, 1850, 23(2).
a. Dodatek ku Katechismu pro obecné školy... Frant. Bezloja. Časopis katolického duchovenstva, 1867, 8(7).
a. Dra. J. Schustera Biblický dějepis starého i nového zákona pro obecné školy. Časopis katolického duchovenstva, 1863, 4(4).
a. Katechismus... Časopis katolického duchovenstva, 1873, 14(5).
a. Katolický Katechismus pro městské a venkovské školy... Časopis katolického duchovenstva, 1850, 23(1)
a. Úvahy o školních katechismech. Časopis katolického duchovenstva, 1866, 7(6).
ALBERICH, Emilio a DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008.
ARDURA, Bernard. Prémontrés Histoire et Spiritualité. Saint – Etienne: Université de Saint – Etienne, 1995.
BACKMUND, Norbert. Geschichte des Prämonstratenserordens. Grafenau: Morsak Verlag, 1986.
BACKMUND, Norbert. Monasticon praemonstratense, id est historia circariarum … ordinis praemonstratensis. Tomus primus. Straubing: Cl. Attenkofersche Buchdruckerei, 1949.
BASTL, Ondřej. Formování „josefínských“ kněží a otázka generálních seminářů. Historie – Otázky – Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 2009, 1(2).
BĚLINA Pavel – KAŠE Jiří – KUČERA Jan P. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-1792. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001.
BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. II. díl, I. svazek: Řeholní kanovníci. Praha: Libri, 2003.
ČERMÁK, Dominik. Premonstráti v Čechách a na Moravě. Praha: Cyrillo-methodějská knihtiskárna V. Macana, 1877.
ČERNUŠÁK, Tomáš. Klášter v Nové Říši v době katolické reformy. In: Osm století: sborník příspěvků prezentovaných na konferenci … 23. září 2010 v Nové Říši. Nová Říše: Kanonie premonstrátů v Nové Říši, 2012, s. 21-33.
DROZD, J. Katechismus... Časopis katolického duchovenstva, 1873, 14(4).
DŘÍMAL, Ludvík. Katechismus jako nástroj katechézy: význam a limity. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2004, IV(1).
DUŠEK, Milan. Nová Říše. Nová Říše: NOvoříšský KUlturní Spolek, 2007.
F. S. Biblický dějepis pro národní školy. Časopis katolického duchovenstva, 1861, 2(1).
GABRIEL, Václav. Obrázky ze školství českého a rakouského z XVIII. a XIX. století. Praha: Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1891.
HANZAL, Josef. Počátky rakovnické a liberecké reálky. Dějiny vědy a techniky. Praha: Academia, 1972, 72(5).
HAUSMANN, Josef. Myšlénky o nynějším katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1866, 7(6).
HAVELKA, Emanuel. Ze života konkordátního učitele. Praha: Dědictví Komenského, 1921.
HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá: Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. Karlovy Vary: Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2003.
HOLODŇÁK, Petr a EBELOVÁ, Ivana (eds.). Žatec. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 5, Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815). Praha: Baronet-Via Facti, 1996.
HORÁK, Záboj. Církve a české školství. Praha: Grada, 2011.
HRDINA, Antonín. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
HRONEK, Josef. Česká škola národní v historickém vývoji a v dnešní podobě. Praha: Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1932.
HRONEK, Josef. Katechetika: Duch a forma katolického vyučování náboženského. Praha: Bohuslav Rupp, 1946.
HRONEK, Josef. Národní škola a katecheta. Praha: Cyrillo-methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1931.
HRONEK, Josef. Z dějin katechismu: Nástin vývoje katechismu od počátečních jeho prvků až do doby přítomné. Praha: Nakladatelství Kropáč a Kucharský, 1939.
CHAROUZ, Jindřich Zdeněk. Premonstrátský klášter Želiv. [b.m.]: [b.r.].
J. L. K obraně katechismu Deharbe'ova. Časopis katolického duchovenstva, 1863, 4(5).
JANČAROVÁ, Markéta. Právní úprava výuky náboženství v Českých zemích v 19. a 20. století. Revue církevního práva. 2008, 14(1).
JAWORNICKÝ, Jan. O přednášenj katechetickém. Časopis katolického duchovenstva, 1831, 4(2).
JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Strahovský opat Metoděj Zavoral. Praha, 2008. Diplomová práce. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991.
KÁDNER, Otakar. Vývoj a dnešní soustava školství. Díl první. Praha: Sfinx-Bohumil Janda, 1929.
KASPER, Tomáš a KASPEROVÁ Dana. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2010.
Klášter praemonstrátský v Nové Říši 1211 – 1911. Nová Říše, 1911.
KOSÍK, Marian Rudolf a MÍLEK, Václav. Osm století: Zábrdovice – Křtiny – Nová Říše. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2009.
KOŠÁK, František. Dějiny české katechetiky. Díl II., Od doby Marie Terezie do nejnovější doby. Olomouc: Matice cyrillo-methodějská, 1922.
KŘIŠŤAN, Alois. Počátky pastorální teologie v českých zemích. Praha: Triton, 2004.
KŘIVSKÝ, Pavel. Klášter premonstrátů v Želivě. Pelhřimov: E. Šprongl, 1939.
KUBÍN, Petr. Blahoslavený Hroznata: Kritický životopis. Praha: Vyšehrad, 2000.
KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Institucionální změny české a moravské premonstrátské cirkárie na přelomu 18. a 19. století. In: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780 – 1918). Ústí nad Labem: Albis International, 2010, s. 181-192.
KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze. Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století. Praha: Casablanca – Václav Žák, 2010.
KUCHAŘOVÁ Hedvika – NEŠPOR Zdeněk R. Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století. Český časopis historický. 2007, 105(2).
LÓR, Jan. K úpravě nového katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1868, 3(3).
LÓR, Jan. Který katechismus by se místo katechismu Kanisiova měl uvésti do našich škol? Časopis katolického duchovenstva, 1869, 4(3).
MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010.
MARKRAB, Klement. O rozdělení nového katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1870, 11(6).
MATYÁŠ, Jiří a kol. Dějiny žateckého gymnázia: Schola Zatecensis. Ústí nad Labem: Albis International, 2009.
MEDEK, Václav. Cesta české a moravské církve staletími. Praha: Česká katolická charita, 1982.
MORKES, František. K historii českého církevního školství. In: Církevní školství.církev.cz [online]. 2000. [cit. 15.2.2012]. Dostupné z: http://skolstvi.cirkev.cz/Dokumenty.
MORKES, František. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: Období let 1848 – 2001. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 2002.
MORKES, František. Největší reforma školství v dějinách: 230. výročí Všeobecného školního řádu. In: Učitelské noviny.cz [online]. Říjen 2004, 3(33) [cit. 15.2.2012]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&rocnik=2004&cislo=33&PHPSESSID=38295fccb13e3a478a422125dbb43964.
MORKES, František. Politické zřízení školské z roku 1805. Metodický portál: Články [online]. 16. 01. 2007, [cit. 16. 2. 2012]. Dostupný z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1092/POLITICKE-ZRIZENI-SKOLSKE-Z-ROKU-1805.
NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium, 2010.
NOVÁK, Frant. X. Katechismus náboženství katolického pro školy obecné... Antonín Skočdopole. Časopis katolického duchovenstva, 1872, 13(6).
O katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1849, 22(1).
PARMA, Tomáš. Potridentské reformační snahy na Moravě na příkladu vztahu kardinála Dietriechsteina k premonstrátskému řádu. In: Osm století: sborník příspěvků prezentovaných na konferenci … 23. září 2010 v Nové Říši. Nová Říše: Kanonie premonstrátů v Nové Říši, 2012, s. 33-47.
PETRŮ, Václav. Klášter Želiv: Cestopisná črta. Praha: Cyrillo-methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1898.
PROCHÁZKA, Matěj. K úvahám o školních katechismech. Časopis katolického duchovenstva, 1867, 8(4).
ŘÍHA, Tomáš [=ŘEHÁK, Tadeáš Zdeněk]. Svatý Norbert. Řím: Křesťanská akademie, 1971.
SHELDRAKE, Philip. Spiritualita a historie: Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.
SKOČDOPOLE, Antonín. Katechismus... Časopis katolického duchovenstva, 1873, 14(6).
SKOČDOPOLE, Antonín. Na místě předmluvy k novému katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1872, 13(5).
SKOČDOPOLE, Antonín. O Katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1867, 8(6).
SKOČDOPOLE, Antonín. Zpráva o novém katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1871, 12(8).
STRAKA, Cyril. Michael Martinovský. Věstník pěvecký a hudební. 1924, 28(1).
STRNAD, Emanuel. Vlastenecký učitel. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955.
ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české: obraz jejich vývoje a osudů. Díl I., Rok 862 – 1848. Praha: Matice Česká, 1913.
ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české: obraz jejich vývoje a osudů. Díl II., Rok 1848 – 1913. Praha: Matice Česká, 1918.
ŠAFRÁNEK, Jan. Za českou osvětu: Obrázky z dějin českého školství středního v zemích koruny svato-václavské. Praha: J. Otto, [1898].
ŠAFRÁNEK, Jan. Vývoj soustavy obecného školství v království českém od roku 1769 – 1895: Příspěvek k dějinám českého vyučování. Praha: F. Kytka, 1897.
ŠTEMBERKOVÁ, Marie. Rektoři-teologové na české Karlo-Ferdinandově univerzitě. In: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780 – 1918). Ústí nad Labem: Albis International, 2010.
ŠTVERÁK, Vladimír a MRZENA, Jan. Felbiger a Kindermann: reformátoři lidového školství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
TOBOLKA, Zdeněk (ed.). Česká politika. Díl pátý, Kulturní zvláště školské úkoly české politiky. Praha: Jan Laichter, 1913.
TUGWELL, Simon (ed.). Early Dominicans. New York – Ramsey – Toronto: Paulist Press, 1982.
URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982.
VITULA, Metoděj Vladimír a CHAROUZ, Jindřich Zdeněk. Nová Říše. Brno: Cesta, 1991.
VORBES, Tomáš. Obrazy z dějin vychovatelství a vývoje školství. Hradec Králové: Ladislav Pospíšil st., 1881.
WAGNER, Ivan. Biblická dějeprava pro žáky škol obecných... Jan Doležel. Časopis katolického duchovenstva, 1889, 30(9).
ZDOBINSKÝ, Josef. Hlas venkovského faráře o školním katechismu. Časopis katolického duchovenstva, 1874, 15(2).
ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Modely katecheze v historii i aktuálně. Cesty katecheze. 2010, 2(4).
Předběžná náplň práce
Historie premonstrátského školství je zajímavou kapitolou v dějinách řádového školství na našem území. Tato specifická studie přispívá k poznání dějin řádu na našem území v 19. století a zkoumá působení premonstrátských řeholníků na školách, jež sami zřizovali, proces obnovování škol zrušených za tereziánských reforem a zhodnotí úlohu, kterou řád sehrál v případě přejímání edukačních zařízení opouštěných jinými řády.
Těžiště této práce spočívá v kapitolách o premonstrátském školství, které jsou koncipovány tak, aby byly typologicky postiženy všechny školy, které na našem území ve zkoumaném období řád zřizoval, nevěnuje se však školám obecným ve farnostech spravovaných premonstráty ani působení členů řádu ve vysokém školství, s výjimkou teologické koleje Norbertina.
Premonstrátské školství je však nutné pojmout v širším kontextu školství zkoumaného období. Práce proto podává charakteristiku organizace systému škol a vzdělávání z obecného hlediska počínaje tereziánskými školskými reformami a konče závěrem zkoumaného období. Obecná charakteristika je doplněna specifickou problematikou náboženské výuky a výchovy, neboť premonstráti jakožto kněžský řád se jí ve velké míře rovněž věnovali. V rámci tohoto tématu se práce zabývá jak právním zakotvením tohoto předmětu, tak i výkladem o vlastní výuce náboženství, zejména s přihlédnutím k obsahům a metodám výuky, a dále o realizaci náboženské výchovy, zejména s přihlédnutím k jejímu výchovnému cíli, tedy osvojení si náboženské praxe. Nutným doplněním je i charakteristika odborného profilu a činnosti učitele-katechety a používaných výukových materiálů, tedy školních učebnic, především katechismů a biblických dějeprav, a dále středoškolských příruček.
Druhá část práce je věnována samotnému premonstrátskému školství na našem území. V jejím úvodu byl charakterizován premonstrátský řád a zhodnoceno jeho školské působení v průběhu celých řádových dějin. Rozsáhlá kapitola je věnována strahovskému klášteru jakožto zřizovateli škol, neboť působení tohoto institutu ve školách se úzce dotýká zpracovávané disertační práce. Její první část věnovaná teologické koleji Norbertinum postihne kromě vlastní charakteristiky tohoto institutu rovněž poslední fázi edukačních aktivit kláštera před tereziánskými školskými reformami. V druhé části kapitola charakterizuje jednotlivé klášterem zřizované vyšší školy, a to s přihlédnutím ke starším dějinám od znovuzřízení či převzetí strahovským klášterem až po jejich předání jiným zřizovatelům. Část třetí charakterizuje ostatní řádové školy, vesměs gymnázia, na našem území a všímá si jejich případných specifik, jež uvádí do kontextu historie konkrétních zřizujících kanonií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The history of Premonstratensian education is an interesting chapter in the history of monastic education in our territory. This specific study contributes to extend the knowledge about the history of this order in Czech lands in the 19th century, and examines the impact of Premonstratensian activities at school, which were established by the order, and the process of restoration of schools abolished during Theresian educational reforms, it gives assessment of the role played by the order in adoption of educational facilities left by other orders.
The focus of this work lies in the chapters on Premonstratensian education, which are designed to describe all types of schools controlled by the order in our lands in the period examined. However, it does not cover the basic schools in parishes administered by the Norbertines, nor the activities of the order in university education, with the exception of the theological college of Norbertinum.
Nevertheless, the Premonstratensian system of education shall be treated in a wider context of education within the considered period. The work, therefore, gives the characteristics of the organization of schools and education in general, starting from the Theresian educational reforms and ending with the conclusion of the period being under review. The general characteristic is supplemented with the specific problems of religious education, as the Premonstratensians, being a priestly order, had solving such problems in the focus of their activity. Within this topic, the work deals both with the legal aspects of this subject and with description of religion teaching, in particular with regard to its content and teaching methods, and, furthermore, implementation of religious education, especially with regard to its educational goal, i.e. mastering religious practices. A necessary part is also the characteristics of professional profile and activities of a teacher-chatechist, as well as the used teaching materials, i.e. text books, namely catechisms and Bible professor of history, and handbooks for high schools.
The second part of this work is devoted to Premonstratensian education system in our territory itself. The introduction includes the characteristics of the Premonstratensian order and evaluation of its educational activities in the entire history of the Order. An extensive chapter is devoted to the Strahov monastery, as the founder of schools, because the effect of this institute on schools is closely connected with the dissertation work being under processing. Its first part, describing the theological college of Norbertinum, contains, in addition to the characteristics of this institute, also the last stage of educational activities of the monastery before Theresian educational reforms. In its second part, the chapter gives characteristics of the individual high schools founded by the monastery, taking into account the older history of their restoration or adoption by the Strahov monastery, and ending with their transition to other keepers. Part three describes other monastic schools, mostly the so called gymnasiums, in our territory, reflecting their specific features and putting them in context with the history of the individual controlling canonry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK