Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kooperativní princip v talk schow Všechnopárty
Název práce v češtině: Kooperativní princip v talk schow Všechnopárty
Název v anglickém jazyce: Cooperative principles v talkschow všechnoparty
Klíčová slova: Všechnopárty, komunikace, sémiotická analýza, pragmatická analýza, kooperativní princip, zdvořilostní princip, mediální dialog, talk show
Klíčová slova anglicky: Všechnopárty, communication, semiotic analysis, pragmatic analysis, cooperative principle, politeness principle, medial dialogue, talk show
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je analýza komunikace probíhající v televizní talk show Všechnopárty, a to ze dvou hlavních pohledů: za prvé z hlediska naplnění kooperativního a zdvořilostního principu v dialozích probíhajících mezi moderátorem a jeho hosty a za druhé se zaměřením na transformaci běžné komunikace zapříčiněnou tím, že probíhající dialogy jsou medializovány. Práce je rozdělena do tří kapitol. První předkládá vysvětlení pojmů jako je komunikace, sémiotika, konverzační maximy nebo zdvořilostní princip a poskytuje tak teoretický vhled do zkoumané problematiky. V druhé kapitole jsou popsány metody použité k analýze vybraných dílů pořadu Všechnopárty. Práce využívá dvou metod, a to pragmalingvistické analýzy pro zhodnocení výskytu kooperativního a zdvořilostního principu a sémiotické analýzy pro popis vlivu medializace na dialogy vedené v rámci pořadu. Třetí kapitola poté aplikuje výše uvedené teoretické poznatky na pět vybraných dílů pořadu. V první části jsou popsány situace, ve kterých došlo k porušení konverzačních nebo zdvořilostních maxim, a dopad těchto porušení na průběh komunikace. Ve druhé části jsou pak uvedeny odlišnosti dialogů vedených v rámci show od běžné komunikace, které jsou zapříčiněny jejich medializací. Cílem práce je popsat výskyt výše uvedených jevů a zhodnotit jejich dopad na komunikaci v rámci pořadu Všechnopárty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to analyze communication within the TV talk show “Všechnopárty” from two main points of view: firstly in a light of keeping the Principles of Cooperation and Politeness within dialogues between the moderator of this show and his guests, and secondly with regard to transformation of common communication caused by the fact that the conversations are made public by TV. The thesis is divided into three parts. The first one explains terms such a Communication, Semiotics, Pragmatics, Grice´s Conversational Maxims or Leech´s Politeness Principles, and so provides a theoretical background of the problematic. The second chapter describes methods that were used to analyze chosen episodes of the talk show “Všechnopárty”. There are two methods used in this thesis: a pragmatics analysis for the description of appearance of the Grice´s and Leech´s Maxims and a semiotics analysis for the interpretation of the effect of presentation of the dialogues by TV. The third chapter then applies these theoretical findings to five chosen episodes of the talk show. Its first part describes situations where Grice´s and Leech´s Maxims are not observed and how it effects the whole communication. In the second part presents main differences between common communication and dialogues held within the show, which were caused by its medial publication. The goal of this thesis is to describe the appearance of all these phenomena and review their impacts on the communication in the talk show “Všechnopárty”.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK