Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Proměny hlavní zpravodajské relace Události a regionálního zpravodajství ČT od roku 2007 do roku 2012
Název práce v češtině: Proměny hlavní zpravodajské relace Události a regionálního zpravodajství ČT od roku 2007 do roku 2012
Název v anglickém jazyce: Transformations of the evening news Události and regional news of ČT since 2007 to 2012
Klíčová slova: Veřejnoprávní televize, Česká televize, zpravodajství, objektivita, televizní zprávy, normativní teorie, politická ekonomie komunikace
Klíčová slova anglicky: Public television, Czech television, news, objectivity, television news, normative theory, political economy of communication
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce představuje zpravodajství v kontextu normativních teorií, televizní zpravodajství v kontextu ČR, jeho vývoj a současnou situaci. Teoretickým rámcem práce je politická ekonomie komunikace. Součástí práce je kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy, jimiž zkoumáme objektivitu hlavních a regionálních zpráv České televize, její vývoj a rozdíly ve večerním a regionálním zpravodajství. Objektivitu zkoumáme prostřednictvím relevance a nestrannosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis introduces news in context of normative theories, television news in context of Czech Republic, their development and current conditions. Theoretical frame of the thesis is the political economy of communication. We apply quantitative and qualitative analysis as a tool for examining news objectivity at evening and regional news of Česká televize, its development and differences between evening and regional news. We research objectivity through relevance and uncovering bias.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK