Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz "Krvavé neděle" v dobovém tisku
Název práce v češtině: Obraz "Krvavé neděle" v dobovém tisku
Název v anglickém jazyce: Depiction of "Bloody Sunday" in the periodical press
Klíčová slova: IRA, Krvavá neděle, Londonderry, Mladá fronta, Rudé právo, Severní Irsko, Svobodné slovo, Ulster
Klíčová slova anglicky: Bloody Sunday, IRA, Londonderry, Mladá fronta, Northern Ireland, Rudé právo, Svobodné slovo, Ulster
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Pavla Francová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá rozborem novinových článků, jejichž tématem je konflikt mezi katolickým a protestantským obyvatelstvem Severního Irska a událost z 30. ledna roku 1972, pro kterou se vžilo označení „Krvavá neděle“. Předmětem rozboru jsou články vydané v tehdejším československém periodickém tisku jeden měsíc před Krvavou
nedělí a jeden měsíc po ní, tedy články vydané v lednu a v únoru roku 1972. Pro analýzu byly vybrány články, které byly otisknuty ve třech tehdejších celostátních denících: v Rudém právu, Mladé frontě a ve Svobodném slovu. Práce se zabývá způsobem, jakým tehdejší komunistický tisk o událostech v Severním Irsku informoval a dává jej do kontextu s tehdejší politickou situací na poli domácím i mezinárodním. Součástí práce je úvod do problematiky severoirského regionu z hlediska jeho historie a následný popis událostí z 30. ledna 1972. Dále práce obsahuje exkurz do podoby československého tisku 70. let 20. století, který byl poznamenán společenskými a politickými změnami souhrnně nazývanými jako normalizace. Cílem analýzy dobového tisku je představit pozici, jakou prostřednictvím mediální produkce k severoirskému konfliktu zaujal československý komunistický režim, jak se na informování o něm v tištěných médiích projevily techniky propagandy a jak se způsob informování o Severním Irsku lišil v jednotlivých zkoumaných periodikách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work analyses newspaper articles concerning the conflict between the catholic and the protestant communities of Northern Ireland and the event of January 30th 1972, which is commonly referred to as the “Bloody Sunday”. The work is based on articles released by the Czechoslovak periodical press concerning the period between one month before the Bloody Sunday and one month after the event. This means articles released in January and February of 1972 were concerned. More precisely, articles printed in three national daily newspapers at that time were selected for the analysis: Rudé právo, Mladá fronta and Svobodné slovo. I will focus on how the Communist press reported about the events in Northern Ireland and place it into context with the political situation at that time on both the domestic and international level. An introduction to the regional history of Northern Ireland and a description of the events taking place on January 30th 1972 are a part of this thesis. Furthermore, I also depict how the Czechoslovak press conducted their activities in the 1970s, a period affected by both social and political changes referred to as the Normalisation. The aim of the analysis of the periodical press is manifold. First of all, I present the official stance adopted by the Czechoslovak Communist regime on the Northern Ireland conflict through media production. Second, the way propaganda techniques were manifested while informing about the conflict is described. Finally, I will give an overview showing how the way of informing about Northern Ireland differed between the three analysed newspapers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK