Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz dánského režiséra Larse von Triera v kontrastu populárního a odborného magazínu
Název práce v češtině: Mediální obraz dánského režiséra Larse von Triera v kontrastu populárního a odborného magazínu
Název v anglickém jazyce: The media image of danish director lars von trier in contrast to popular and professional magazine
Klíčová slova: mediální obraz, Lars von Trier, časopis, Reflex, Film a doba, film, kritika, analýza, komparace
Klíčová slova anglicky: media image, Lars von Trier, magazine, Reflex, Film and Time, film, criticism, analysis, comparison
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Téma bakalářské práce je Mediální obraz dánského režiséra Larse von Triera v kontrastu odborného a populárního magazínu. Mediální obraz je velmi široký pojem, který si zaslouží podrobnější vysvětlení. Promítá se do něj několik aspektů mediální i kulturně-společenské oblasti: výstavba textů, způsob práce s informacemi, služby čtenářskému publiku, prvky umělecké publicistiky nebo zásady správného používání českého jazyka. V neposlední řadě objektivita, sémiotické významové kódování textů, politika vybraných tištěných periodik a nakonec osobní i profesní život filmového tvůrce, včetně jeho díla.
Bakalářská práce představuje kontroverzního filmaře Larse von Triera v kontextu jeho tvorby a osobnosti. Důraz je kladen na žurnalistickou práci týdeníku Reflex a čtvrtletníku Film a doba. Výběr není náhodný, smyslem je poukázat na rozdílnost stylů společenského a specializovaného periodika, jak naznačuje i termín „kontrast“ v titulu bakalářské práce. Analýza jednotlivých materiálů, zmiňujících von Triera (a z toho vyplývajících přístupů) je jádrem bakalářské práce. Mým cílem je sumarizovat výsledky referování o režisérovi a z nich vyplývající celkovou charakteristiku. Popisuji, jak vybraná média tvoří obraz osobnosti a zda to odpovídá realitě. Práce představuje, na co se časopisy primárně zaměřují a jaké jsou ústřední rozdíly v diskurzu odborných a společenských periodik. Rovněž ukazuje typy recenzí, náhledy na osobnost, mediální prezentaci i pomíjivost uměleckých manifestů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor thesis is “Media Image of The Danish Director Lars von Trier in Contrast of A Professional and A Popular Magazine.“ Media image is a very broad term that deserves a more detailed explanation. It contains several aspects of the media as well as cultural and social areas: a construction of the text, a way of how to work with information, services for the readers, the elements of art journalism or the principles of the proper use of the Czech language. Last but not least, objectivity, the semiotic semantic encoding of texts, the policy of selected printed periodicals and ultimately, the personal and the professional life of the films´ creator including his works.
The thesis represents the controversial filmmaker Lars von Trier in the context of his work and personality. Emphasis is placed on journalistic work at the weekly periodical Reflex and the quarterly magazine Film and Time (Film a doba). Selection is not random - its purpose is to highlight the diversity of styles of the popular and specialised periodicals, as indicated by the term “contrast” in the title of the bachelor thesis. Analysis of individual materials, mentioning von Trier (and consequent approaches) is the core of the thesis. My goal is to summarize the results of reporting about the director and the resulting overall characteristic. I describe how the media form an image of the personality and whether it corresponds to reality. The work introduces what magazines primarily focus on and what the main differences in the discourse of popular and professional periodicals are. It also demonstrates the types of reviews, views on personality, media presentation and the transience of art manifestos.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK