Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koučovací styl vedení zaměstnanců
Název práce v češtině: Koučovací styl vedení zaměstnanců
Název v anglickém jazyce: Coaching as a leadership style
Klíčová slova: Řízení lidí, organizace, koučování, koučovací styl vedení, pracovní prostředí, pracovní vztahy
Klíčová slova anglicky: Management, organisation, coaching, coaching as a leadership style, work environment, working relationships
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 19.06.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Oponenti: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci se budu zabývat reálnými dopady koučování na zaměstnance firem, přičemž
ke sběru dat využiji rozhovory a dotazníkové šetření, ovšem vše bude záležet na
možnostech přístupu k respondentům. Ráda bych provedla zhruba 10 polostrukturovaných
rozhovorů se zaměstnanci, kteří prošli procesem koučování. Zaměřila bych se na
důvody, proč si koučování zvolili, co od něj očekávali a jak se jejich očekávání
naplnila, co koučováním získali. Zajímat se budu o dopady koučování na jejich
profesní i osobní život.
Rovněž by bylo zajímavé provést dotazníkové šetření v rámci dvou firem jako
porovnání organizace, komunikace a firemní kultury mezi jednou firmou, která
koučování používá k rozvoji svých zaměstnanců běžně, zatímco druhá koučování
nevyužívá. Toto šetření by vedlo k výsledkům, které by ukázaly, zda je koučování pro
firmu výhodou či nikoliv, a jakým způsobem se liší fungování takových firem.

Seznam odborné literatury
Armstrong, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.
Bedrnová, E.; Nový, I. a kol. (2004). Psychologie a sociologie řízení. Praha:
Management Press.
Gallwey, T. W. (2004): Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: Metoda Inner Game.
Praha, Management Press, s. 255.
Giddens, A. (2005): Sociologie. Praha, Argo, s. 307 – 332.
Hayes, N. (2009): Základy sociální psychologie. Praha, Portál, s. 168.
Koubek, J. (1998): Řízení lidských zdrojů. Praha, Management Press, s. 400.
McGovern, J., Lindemann, M., Vergara, M., Murphy, S., Barker, L., Warrenfeltz, R.
(2001): Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change,
Organizational Outcomes, and Return on Investment. The Manchester Review. Vol. 6, č.
1, s. 9.
Parma, P. (2006): Umění koučovat. Praha, Alfa Publishing, 2006, s. 222.
Rosinski, P. (2009): Koučování v multikulturním prostředí. Nové nástroje využití
národních, firemních a profesních odlišností. Praha, Management Press, s. 323.
Whitmore, J. (2004): Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha,
Management Press, s. 185
Předběžná náplň práce
Předmětem mého zájmu budou zkušenosti zaměstnanců s koučováním, co jim koučování
přineslo, zdali vůbec něco a zda se jedná o efektivní metodu zvyšování výkonnosti
zaměstnanců. Zároveň bych ráda srovnala fungování dvou firem v závislosti na
využívání či nevyužívání koučování pro rozvoj zaměstnanců, což by vypovídalo o
celkovém dopadu koučování na chod firem.
Jako výstup mé práce očekávám hlubší porozumění metody koučování a jeho významu pro
vedení a fungování firmy a rozvoj zaměstnanců a reálných dopadů na jejich profesní i
osobní život. Má zjištění by tak měla vyjasnit míru efektivity koučování a objevit
pozitivní nebo negativní účinky koučování na život jedince a fungování organizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK