Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Social Business
Název práce v češtině: Sociální ekonomie
Název v anglickém jazyce: Social Business
Klíčová slova: Sociální ekonomie, rozvojová pomoc, lidská práva, porušování lidských práv
Klíčová slova anglicky: Social business, development aid, human rights, violations of human rights
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 19.06.2012
Datum a čas obhajoby: 28.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Oponenti: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zaměřuje na sociální business a jeho vliv na ekonomii. Sociální business je nástrojem pro řešení sociálních problémů a je v této práci aproximován rozvojovou pomocí, jakožto svou podmnožinou. Sociální problémy jsou pak zachyceny prostřednictvím porušování lidských práv. Lidská práva otevírají diskuze vztahů rozvojové pomoci a ekonomie či následně rozvoje. Empirická část práce proto testuje, zda jsou lidská práva ovlivněna distribucí rozvojové pomoci do různých sektorů jmenovitě do sociální a ekonomické infrastruktury a služeb a produkčních sektorů. Analýza panelových dat třicet nejméně rozvinutých zemí podle Human Development indexu ze tří regionů z let 2005 až 2011 přináší výsledky, že oficiální rozvojová pomoc proudící do ekonomické infrastruktury a služeb signifikantně podporuje porušování lidských práv.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis focuses on social business and its influence in economy. Social business as a tool to solve social problems is approximated by development aid as its subset and by human rights violations as related social problems. Human rights open a discussion of their relationship to economics and consequently development. The empirical part tests whether human rights are affected by a distribution of development aid to different sectors, namely social and economic infrastructure and services and production sectors. The panel data analysis of 30 least developed countries in three regions according to the Human Development Index over a period 2005 to 2001 brings results that flows of official development aid to the economic infrastructure and services significantly drives human rights violations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK