Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
David - od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem
Název práce v češtině: David - od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem
Název v anglickém jazyce: David - from a sheperd of sheep to a king over Israel
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 22.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium textu 1 Sam 16,1 – 2 Sam 5,11
2) Studium vybrané literatury: komentáře, historické úvody a monografie (viz seznam)
3) Literární analýza textů, studium formy a struktury
4) Exegetické výklady textů s přihlédnutím k dějinnému kontextu
5) Intertextové souvislosti mezi studovaným textem a knihou Žalmů
6) Detailnější zaměření na působení Davida v první polovině literárního cyklu
Seznam odborné literatury
P.Kyle McCarter, JR., I.Samuel, A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, New York 1980
Ralph W. Klein, 10 Word Biblical Commentar, I. Samuel, 1983
Bible, Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost, Praha 2006
Alfred Läpple, Úvod do starého zákona, Česká katolická charita - Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1972
Steven L. McKenzie, Král David – Životopis, Volvox Globator, Praha 2004
Miloš Bič, Nový překlad Písma svatého Starý Zákon, Překlad s výkladem, Svazek 5, Kalich, Praha 1978
Miloš Bič, Ze starého zákona, Kalich, Praha 1986
Miloš Bič a kol., Výklad ke starému zákonu II., Díl II. Knihy výpravné (Jozue až Ester) Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996
Anthony E. Gilles, Lidé smlouvy, Portál, Praha 1993
Friedrich Weinreb, Znamení života, Hebrejská abeceda podle židovské tradice, Česká křesťanská akademie, Praha 1994
Předběžná náplň práce
V první části práce, po stručném uvedení do první části literárního cyklu o Davidovi, nás autor seznámí s vývojem životního příběhu Davida (od pastýře k pomazání králem nad Izraelem). Následně se zaměří nejprve na literární analýzu textu s důrazy na jednotlivé příběhy v cyklu, na formy jejich podání a rozbor konstrukcí textu v redakčním schématu. V druhé části práce se soustředí autor na exegetické výklady různých autorů s přihlédnutím k dějinnému kontextu. V třetí části práce, autor využije k detailnějšímu popisu postavy Davida náhledu do knih Žalmů formou intertextových souvislostí mezi dějem příběhu a prožíváním postavy. Následně se bude autor věnovat „funkčním figurám“ (pastýř, žalmista, bojovník, služebník, vyhnanec, modlitebník aj.) jako projevům zrání postavy krále Davida.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK