Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky na Benešovsku v 50. a 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Stravovací návyky na Benešovsku v 50. a 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Eating Habits in 50's and 60's yars of 20th Century in the Benešov Region
Klíčová slova: strava, stravovací návyky, Benešovsko, všední strava, sváteční strava, jídelní kultura, 20. století
Klíčová slova anglicky: food, eating habits, Benešov Region, ordinary food, festive food, eating culture, 20th century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 19.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat sravovacími návyky v době 50. a 60. let 20. století na Benešovsku s důrazem na svatební pokrmy a kuchyni. Snahou bude zachytit proměny stravování, které souvisely se změnami, jimiž ve sledovaném období procházela především vesnice. Jídelní kultura a její změny jak v běžné každodennosti, tak u pokrmů svátečních a rituálních, jsou jedním z aspektů, ve kterých se zrcadlí základní proměna životního stylu (venkovského) obyvatelstva. Bude třeba ověřit hypotézu, zda stravovací návyky obyvatelstva městského byly zasaženy méně. Jádrem textu tedy bude komparace stravování na vesnici a ve městě. Autorka vypracuje téma na základě studia archivních materiálů, muzejních fondů, odborné a dobové literatury a tisku.
Seznam odborné literatury
Bourdieu, P.: Distinction: a social anitique of the jutgement of taste, Cambridge: Harvard Press 1966
Counihan,E.: Food qnd culture, New York 1997
Douglas, M.: Deciphering and Meal, 1972
Franc, M.: Řasy nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století Praha 2003
Pokorná, A.: Domov pod pokličkou. K antropologii jídla (rukopis) Praha 2009)
Šteflová, P.: Lidová strava v Podkrkonoší - minulost a přítomnost (diplomová práce) Praha 2010
Sborník Národního zemědělského muzea: Prameny 44: Alchymie v kuchyni, Praha 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK