Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém aplikace metody kognitivní religionistiky při interpretaci antických mysterijních kultů
Název práce v češtině: Problém aplikace metody kognitivní religionistiky při interpretaci antických mysterijních kultů
Název v anglickém jazyce: The Problem of Application of the Method of Cognitive Science of Religion in Interpretation of Ancient Mystery Cults
Klíčová slova: kognitivní religionistika, neurověda, metody religionistiky, mysterijní kulty, antická mystéria, řecká mystéria, interpretace rituálu
Klíčová slova anglicky: cognitive science of religion, neuroscience, methods of religious studies, mystery cults, ancient mysteries, Greek mysteries, interpretation of ritual
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2012
Datum zadání: 18.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2013
Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních letech se neurovědy v akademické obci těší velkému zájmu. Také v oblasti religionistiky lze pozorovat snahu některých akademiků implementovat výsledky neurověd do religionistického bádání, a tak se začalo pracovat na ustálení metody tzv. kognitivní religionistiky.
Jaké jsou však premisy této metody, na čem má být tato metody vystavěna a jaké jsou implicitní předpoklady jednotlivých představitelů této metody? Může kognitivní religionistika nabídnout relevantní a propracovanou metodu, která obstojí v interpretaci náboženských fenoménů vedle metod antropologie, fenomenologie či sociologie?
Práce má za úkol kriticky zhodnotit možný přínos metody kognitivní religionistiky pro akademické studium náboženství i upozornit na možná skrytá nebezpečí této metody. Výhody i úskalí této metody mají být předvedeny na interpretaci rituálů antických mysterijních kultů.
Seznam odborné literatury
Apollónios Rhodský. Apollonia Rhodského Argonautika. v překladu Josefa Jaroše. Praha: Česká akademie věd a umění, 1924. 220 s.

Aristoteles. Staat der Athener. übers. und erl. von Mortimer Chambers. Berlin: Akademie Verlag, 1990. 458 S.

Atran Scott and Joseph Henrich. „The Evolution of Religion: How Cognitive By-Products, Adaptive Learning Heuristics, Ritual Displays, and Group Competition Generate Deep Commitments to Prosocial Religions“, Biological Theory 5.1 (2010): 18–30.

Bowden, Hugh. Mystery cults of the ancient word. Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2010. 256 p.

Boyer, Pascal. Religion Explained: The Human Instincts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors. London: Vintage, 2002. 430 p.

Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books, 2001. 375 p.

Boyer, Pascal. „Functional Origins of Religious Concepts: Ontological and Strategic Selection in Evolved Minds“ The Journal of the Royal Anthropological Institute 6.2 (2000): 195-214.

Boyer, Pascal and Brian Bergstrom. „Evolutionary Perspectives on Religion“, Annual Review of Anthropology 37 (2008): 111-130.

Bruit Zaidman, Louise and Pauline Schmitt Pantel. Religion in the ancient Greek city. Tr. by Paul Cartledge. repr. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 278 p. (Franc. orig.: La religion grecque, Paris: Armand Colin, 1989.)

Burkert, Walter. Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. 2. überarbeitete und erweit. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2001, 540 S.

Burkert, Walter. Ancient mystery cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987. 181 p.

Burker, Walter. Homo necans: the anthropology of ancient Greek sacrificial ritual and myth. Tr. by Peter Bing. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1983. 334 p.

Casadio Giovanni and Patricia A. Johnston (eds.). Mystic Cults in Magna Graecia. Austin: University of Texas Press, 2009. 372 p.

Cicero, Marcus Tullius. O přirozenosti bohů: tři knihy rozprav věnované Marku Brutovi. v překladu Antonína Koláře. Praha: Jan Laichter, 1948. 215 s.

Cosmopoulos, Michael B (ed.). Greek mysteries: the archeology and ritual of ancient Greek secret cults. London: Routledge, 2003. 272 p.

Foley, Helene P. (ed.). The Homeric Hymn to Demeter: translation, commentary, and interpretative essays. Princeton: Princeton University Press, 1994. 297 p.

Guthrie, Stewart. „A Cognitive Theory of Religion“, Current Anthropology 21.2 (1980): 181-203.

Hawks, John et al. „Recent acceleration of human adaptive evolution“, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 104.52 (2007): 20753–20758.

Hérodotos. Dějiny. v překladu Jaroslava Šonka. Praha: Odeon, 1972. 548 s.

Hippolytus von Rom. Widerlegung aller Häresien. übersetzt von Konrad Preysing. München: J. Kösel & F. Pustet k.g., 1922. 291 S. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 40)

Jelínek Jan a Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 575 s.

Kérenyi, Carl. Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter. Tr. by Ralph Manheim. Princeton: Princeton University Press, 1991. 257 p.

Kléméns Alexandrijský. Pobídka Řekům. v překladu Matyáše Havrdy. Praha: Herrmann & synové, 2001. 221 s.

Koukolík, František. Lidský mozek: [funkční systémy, norma a poruchy]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2012. 400 s.

Koukolík, František. Lidství: neuronální koreláty. Praha: Galén, 2010. 257 s.

Koukolík, František. Proč se Dostojevskij mýlil?: o vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén, 2007. 216 s.

Koukolík, František. Sociální mozek. Praha: Karolinum, 2006. 269 s.

Koukolík, František. Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2005. 382 s.

Lawson, E. Thomas and Robert N. McCauley. Rethinking religion: connecting cognition and culture. Repr. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. 194 p.

Lawson, E. Thomas and Robert N. McCauley. Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002. 236 p.

Lawson, E. Thomas. „Cognition“ In J. Kreinath, J. Snoek and M. Stausberg (eds.). Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts. Vol. 114–1. Leiden, Boston: Brill, 2006. p. 307–319.

Lawson, E. Thomas. „Towards a Cognitive Science of Religion“, Numen 47.3 (2000): 338-349.

Lawson, E. Thomas. „Religious thought and behavior”, WIREs Cogn Sci 3 (2012): 525–532.

Liénard, Pierre and Pascal Boyer. „Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behavior“, American Anthropologist 108.4 (2006): 814–827.

Liénard, Pierre and Pascal Boyer. „Ritual Behavior in Obsessive and Normal Individuals“, CDIR 17.4 (2008): 291-294.

Martin, Luther H. Helénistická náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 161 s.

Martin, Luther H. The Deep History of Religious Ritual. contribution to the conference on “Religious Ritual, Cognition, and Culture”, Aarhus, Denmark, 28-30 May 2008 and subsequently presented, in an abbreviated version, to the Abteilung für Altamerikanistik, Universität Bonn, 24 January 2012 and to the Institute for Classical Archaeology, Charles University, Prague, 27 February, 2012. 29 p.

Martin, Luther H. and Harvey Whitehouse. Theorizing Religions Past: Archaeology, History, and Cognition. Walnut Creek: AltaMira, 2004. 249 p.

Martin, Luther H. and Jesper Sørensen. Past Minds: Studies in Cognitive Historiography. London: Equinox Publishing Limited, 2011. 206 p.

Martin, Luther H. „The Uses (and Abuses) of the Cognitive Sciences for the Study of Religion“, Bulletin CSSR 37.4 (2008): 95-98.

Martin, Luther H. and Donald Wiebe. „Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion“, Journal of the American Academy of Religion 80.3 (2012): 587–597.

Martin, Luther H. „Aspects of ‘Religious Experience’ in the Graeco-Roman World“, Religion and Theology 12.4 (2005): 349-369.

Martin, Luther H. „Cognitive Science, Ritual, and the Hellenistic Mystery Religions“, Religion and Theology 13.3-4 (2006): 383-395.

Martin, Luther H. „The Future of the Past: The History of Religions and Cognitive Historiography“, Religio 20.2 (2012): 154-171.

Martin, Luther H. „Towards a Cognitive History of Religions“ Revista de Estudos da Religião 4 (2005): 7-18.

Maslow, Abraham H. Religions, Values, and Peak-Experiences. Arkana: Penguin Group, 1994. 123 p.

Masopust, Jaroslav a Richard Průša. Patobiochemie metabolických drah. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta: Fakultní nemocnice v Motole, 1999. 182 s.

McCauley, Robert N. and E. Thomas Lawson. Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 236. p.

Mylonas, George E. Eleusis and the Eleusinian mysteries. 3rd print. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1974. 346 p.

Mysliveček, Jaromír. Základy neurověd. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009. 390 s.

Papangeli, Kalliopi. Eleusis, the archaeological site and the museum. Athens: Eirini Louvrou Olkos publication, 2002. 351 p.

Pausaniás. Cesta po Řecku I. v překladu Heleny Businské. Praha: Svoboda, 1973. 581 s.

Pausaniás. Cesta po Řecku II. v překladu Heleny Businské. Praha: Svoboda, 1974. 428. s.

Platón. Gorgias. v překladu Františka Novotného. 4. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2000. 129 s.

Plútarchos. Životopisy slavných Řeků a Římanů I. v překladu Václava Bahníka et al. Praha: Arista, Baset, 2006. 856 s.

Plútarchos. Životopisy slavných Řeků a Římanů II. v překladu Václava Bahníka et al. Praha: Arista, Baset, Maitrea, 2007. 840 s.

Porphyry. Select works of Porphyry; containing his four books On abstinence from animal food; his treatise On the Homeric cave of the nymphs; and his Auxiliaries to the perception of intelligible natures.Tr. by Thomas Taylor. London: T. Rodd, 1823. 271 p.

Powell, Russell and Steve Clarke. „Religion as an Evolutionary Byproduct: A Critique of the Standard Model“, The British Journal for the Philosophy of Science 63 (2012): 457-486.

Prager, Christian M. „Die kognitionswissenschaftliche Erforschung von Religion“, Zeitschrift für Ethnologie 135(2010): 219-232.

Prach, Václav. Řecko – český slovník. Praha: Scriptum, 1993. 588 s.

Schjoedt, Uffe et al. „Cognitive resource depletion in religious interactions“, Religion, Brain & Behavior 3.1 (2013): 39-55.

Slingerland, Edward and Joseph Bulbulia. „Evolutionary Science and the Study of Religion“, Religion 41.3 (2011): 1-23.

Smail, Daniel Lord. On Deep History and the Brain. Berkeley: University of California Press, 2008. 271 p.

Sørensen, Jesper. „Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion“,
Numen 52.4 (2005): 465-494.

Sosis Richard and Candace Alcorta. „Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution
of Religious Behavior.“ Evolutionary Anthropology 12 (2003): 264-274.

Tertullian. Against The Valentinians. Tr. by Dr. Roberts. Kila: Kessinger Publishing, 2004. 48 p.

Turner, Victor. Průběh rituálu. v překladu Lucie Kučerové. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004.194 s.

Vitruvius Pollio, Marcus. Deset knih o architektuře. v překladu Aloise Otoupalíka. Praha: Arista, Maitrea, TeMi CZ, 2009. 438 s.

Wasson, Gordon R., Albert Hofmann and Carl A. P. Ruck. The road to Eleusis: unveiling the secret of the mysteries. Los Angeles: William Dailey Rare Books, 1998. 148 p.

Whitehouse, Harvey. „Modes of Religiosity: Towards a Cognitive Explanation of the Sociopolitical Dynamics of Religion“, Method & Theory in the Study of Religion 14 (2002): 293-315.

Whitehouse, Harvey. „Modes of Religiosity and the Cognitive Science of Religion“, Method & Theory in the Study of Religion 16 (2004): 321-335.

Whitehouse, Harvey. Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. Oxford: Oxford University Press, 2000. 204 p.

Whitehouse, Harvey. Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission. Walnut Creek: AltaMira, 2004. 193 p.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK