Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu první republiky
Název práce v češtině: Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu první republiky
Název v anglickém jazyce: Working and influence of Karel Lamač in the film industry of the First Czechoslovak Republic
Klíčová slova: Československo, první republika, filmové společnosti, filmový průmysl, kinematografie, ateliér, Ondráková, Frič, Burian
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, the First Czechoslovak Republic, film companies, film industry, cinematography, studio,Ondráková, Frič, Burian
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2012
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomové práce je popsat prostřednictvím osoby Karla Lamače fungování filmového průmyslu v době první republiky. Problematika bude podrobněji zkoumána především z hlediska vzniku a fungování filmových společností a spolků profesně spojených s osobou Karla Lamače. Dále se práce pokusí nahlédnout Karla Lamače jako jednoho z hlavních tvůrců tzv. zlaté éry meziválečné československé kinematografie.
Práce stručně shrne rodinné zázemí, ze kterého Karel Lamač pocházel, a prostředí, v němž působil před první světovou válkou. Dále se zaměří na Lamačovo působení ve filmových společnostech ve 20. a 30. letech 20. století. Sledovány budou společnosti, které Lamač sám zakládal či se na jejich založení podílel, stejně jako práce zmíní filmové instituce a časopisy, ve kterých Karel Lamač působil či s nimi spolupracoval. Práce se také pokusí postihnout Lamačův významný podíl na tzv. zlaté éře čs. meziválečné kinematografie. Díky svému postavení ve filmovém průmyslu se stal nejen mezinárodně uznávaným režisérem, ale v jisté míře stál i za popularitou dobových filmových hvězd. Studie tedy bude nahlížet i nejvýznamnější Lamačovy projekty a spolupracovníky v této oblasti kinematografie. Pro úplnost práce ve stručnosti shrne nejvýznamnější předěly Lamačova života po emigraci a jeho působení za 2. světové války.
Nejdůležitějším pramenem budou písemnosti uložené v Národním filmovém archivu, především Lamačova osobní korespondence, dále materiály Lamačových blízkých spolupracovníků a písemnosti vztahující se k filmových institucím. Další písemnosti může poskytnout Státní oblastní archiv v Praze a Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze.
Seznam odborné literatury
Jaroslav BROŽ – Myrtil FRÍDA, Historie československého filmu v obrazech 1930 – 1945. Praha 1966.
Luboš BARTOŠEK, Dějiny československé kinematografie. Díl I. Němý film 1896 – 1930, Praha 1979.
Luboš BARTOŠEK, Dějiny československé kinematografie. Díl II. Zvukový film 1930 – 1945. Část 1., Praha 1982.
Luboš BARTOŠEK, Dějiny československé kinematografie. Díl II. Zvukový film 1930 – 1945. Část 2., Praha 1983.
Luboš BARTOŠEK, Náš film. Kapitoly z dějin (1896 – 1945). Praha 1985.
Šárka BARTOŠKOVÁ, Filmové profily. Českoslovenští scénáristé, režiséři, kameramani, hudební skladatelé a architekti hraných filmů. Praha 1986.
Český hraný film = Czech feature film. Díl 1. 1898 – 1930; úvod Vladimír OPĚLA; překlad do angličtiny Karolína VOČADLOVÁ. Praha: Národní filmový archiv, 1995 – 2007.
Český hraný film = Czech feature film. Díl 1. 1930 – 1945; úvod Vladimír OPĚLA; překlad do angličtiny Karolína VOČADLOVÁ. Praha: Národní filmový archiv, 1995 – 2007.
Dorothea FRIEDRICH, Anny Ondráková a Max Schmeling. Praha 2003.
Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství I. 1898 – 1945. Praha 1958.
Jiří HORA, Filmové právo, Praha 1937.
Karel LAMAČ, Jak se píše filmové libreto. Snůška základních pojmů s praktickými příklady, Praha 1923.
Miroslav MACELA, Čeněk Šlégl. Konfrontace umělce s dvěma totalitními režimy. (Diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze. Praha 2010.
Luboš PTÁČEK (ed.), Panorama českého filmu, Olomouc 2000.
Karel SMRŽ, Dějiny filmu, Praha 1933.
Karel SMRŽ, Jak se kdysi dělal film, Praha 1947.
Karel SMRŽ, Nesmrtelné celuloidové mládí, Praha 1931.
Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin československé kinematografie 1896 – 1945. Svazek 1. Praha 1988.
Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin československé kinematografie 1896 – 1945. Svazek 2. Praha 1989.
Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin československé kinematografie 1896 – 1945. Svazek 3. Část 1, Praha 1990.
Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin československé kinematografie 1896 – 1945. Svazek 3. Část 2, Praha 1990.
Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin československé kinematografie 1896 – 1945. Svazek 4. Praha 1990.
Václav WASSERMAN, Karel Lamač. Filmový režisér herec a technik. Praha 1958.
Václav WASSERMAN, Průkopníci čs. kinematografie. Cesta české filmové veselohry. Praha
Václav WASSERMAN, Václav Wasserman vypráví o starých českých filmařích. Praha 1958.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK