Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika obrazu aneb život v ploše
Název práce v češtině: Dynamika obrazu aneb život v ploše
Název v anglickém jazyce: Dynamics of image or life on the flat
Klíčová slova: pohyblivý obraz, statický obraz, animace, videoart, počátky kinematografie
Klíčová slova anglicky: moving image, static image, animation, videoart, history of cinematography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2012
Datum zadání: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2013
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Zásady pro vypracování
V teoretické části se zaměřte na způsoby, jakými výtvarné umění zpracovává problematiku času a pohybu, se zvláštním důrazem na vývoj uměleckých prostředků ve 20. století. Popište souvislosti výtvarného umění a filmového média, jejich vzájemné vlivy a průniky. Na vybraných příkladech ilustrujte, jakým způsobem filmové médium rozšířilo vyjadřovací prostředky výtvarného umění v souvislosti se zobrazováním pohybu a času. V didaktické části práce navrhněte projekt, který by tematizoval vztah statického a pohyblivého obrazu. Ve vlastní výtvarné práci reflektujte vztahy statických a pohyblivých obrazů prostřednictvím technik klasického animovaného filmu. Proces tvorby a vznik filmu doložte sérií přípravných kreseb.
Seznam odborné literatury
AUMONT, J.: Obraz. Praha: AMU, 2005. ISBN: 80-7331-045-7

DUTKA, E.: Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU, 2004, ISBN: 80-7331-012-0

DUTKA, E.: Scénáristika animovaného filmu. Praha: AMU, 2006. ISBN: 80-7331-069-4

DONIKOVIĆ, B.: Škola kresleného filmu. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-7331-087-5

THOMPSON, K.; BORDWELL, D.: Dějiny filmu. Praha: AMU, Lidové noviny, 2007. ISBN: 978-80-7106-898-3

MANOVICH, L.: Language of new media. MIT Press, 2002, ISBN: 978-0262632553

KESNER, L. ml.; Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo - NG v Praze, 2000. ISBN 80-7035-155-1 a 80-7203-252-6.

Filmy bez kina: Princip animace a současné umění. Brno: Dům umění města Brna, 2003. ISBN: 80-7009-136-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK