Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znají žáci základních a středních škol význam nově přejatých anglicismů?
Název práce v češtině: Znají žáci základních a středních škol význam nově přejatých anglicismů?
Název v anglickém jazyce: Do pupils of primary and secondary schools know meaning of newly borrowed anglicisms?
Klíčová slova: anglicismy, neologismy, slova přejatá, znalost cizích slov, žáci zš
Klíčová slova anglicky: anglicisms, neologisms, loan words, knowledge of loan words, primary school pupils
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2012
Datum zadání: 14.06.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka zkonstruuje dotazník, s jehož pomocí bude mapovat znalost vybraných anglicismů u daných věkových skupin. Před vlastním zadáním provede pilotáž, díky níž zjistí funkčnost dotazníku. Po získání reprezentativního vzorku provede kvantitativní a kvalitativní analýzu. Výsledky zhodnotí v procentech, zaměří se na porovnání z hlediska relevantních proměnných, jako je např. věk, pohlaví, navštěvovaný typ školy. Poté se pokusí o souhrnnou interpretaci dat, ze které vyvodí závěry, ve kterých oblastech mají žáci největší/nejmenší znalosti.
Seznam odborné literatury
Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě a tvoření slov. Praha 1972.
Kopecká, H.: Anglicismy v současné češtině. PedF UK 2003.
Mališ, O., Machová, S., Suk, J.: Současný český jazyk: Lexikologie. Praha 1998.
Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině. Praha, Academia 2004.
Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: UK, 1983
Dále relevantní statě z lingvistických časopisů a sborníků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK