Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Social learning among Ghanaian cocoa farmers: Choosing the optimal amounts of inputs
Název práce v češtině: Sociální učení ghanských pěstitelů kakaa: Vybírání optimálního množství vstupů
Název v anglickém jazyce: Social learning among Ghanaian cocoa farmers: Choosing the optimal amounts of inputs
Klíčová slova: Cocoa Abrabopa Association, Ghana, Zemědělská technologie, Hnojivo, Hybridní semena, Zemědělské vstupy
Klíčová slova anglicky: Cocoa Abrabopa Association, Ghana, Agricultural technology, Fertilizer, Hybrid seeds, Agricultural inputs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2012
Datum zadání: 13.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá, jakými způsoby se farmáři pěstující kakao v Ghaně učí o možnostech využití nových technologií. Těmito technologiemi jsou zde myšleny technické vstupy, zejména hnojiva a hybridní semena. Dosavadní výzkum se zabýval převážně způsoby, kterými se farmáři učí o výnosech spjatých s využitím těchto inovativních vstupů. Nicméně, není zcela jasné, zda se farmáři učí spíše o těchto výnosech, nebo o tom, jaké množství těchto vstupů je optimální použít. Tato práce se proto zabývá způsobem, jakým se farmáři rozhodují a učí o tom jaké je jejich optimální množství těchto vstupů. Pěstování kakaa vyžaduje využití značného množství lidské síly. Tato práce proto zkoumá způsoby učení se o nejen technických, ale i o lidských vstupech. Podobný výzkum z farem v Indii naznačuje, že vysoké rozdíly ve výnosech mezi farmáři způsobují, že se farmáři spoléhají spíše na vlastní úsudek, než na pozorování chování sousedních farmářů z jejich vesnice, tj. takzvané sociální učení. Mezi farmáři kakaa v Ghaně existují tyto velké rozdíly ve výnosech, což naznačuje, že se tito farmáři pravděpodobně řídí spíše vlastním úsudkem, než vypozorovaným chováním ostatních farmářů ze své vesnice. Využití ekonometrického modelu, který odhaduje převládající formu učení se o optimálním množství vstupů, ukazuje, že farmáři kakaa v Ghaně se opravdu spoléhají převážně na svůj úsudek v případě technických vstupů, nicméně v případě lidských vstupů se řídí spíše vypozorovaným chováním sousedních farmářů ze své vesnice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this thesis I inspect learning about adoption of technologies among cocoa farmers in Ghana, which are represented by non-labor inputs, particularly by fertilizer and hybrid seeds. Earlier research focused mainly on learning about returns associated with adoption of such innovative inputs. However, it is not clear whether the adopters learn about these returns or rather about what are the optimal amounts of these inputs. Therefore the focus of this thesis is to examine how do the farmers choose and learn about optimal amounts of inputs. Cocoa farming is very labor intensive, and thus this thesis concentrates on learning about both non-labor and labor inputs, which are closely connected. Similar research carried out in India suggests that heterogeneous returns among farmers might cause that the farmers rely rather on their own considerations than on observation of behavior of their village neighbors, i.e. social learning. The heterogeneous returns are also present among the Ghanaian cocoa farmers, which suggest that these farmers should similarly prefer individual learning over the social one. Using a model developed for estimation of the prevailing type of learning about the optimal amount of inputs, I show that the farmers do tend to prefer individual learning in case of the non-labor inputs but rather rely on social learning in case of the labor inputs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK