Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi klíčových aktérů
Název práce v češtině: Systém péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi klíčových aktérů
Název v anglickém jazyce: The system of care for vulnerable children and amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children in the reflection of key stakeholders
Klíčová slova: sociálně-právní ochrana dětí, novela zákona, ohrožené děti, aktér, ústavní péče, náhradní rodinná péče, standardy, prevence
Klíčová slova anglicky: social and legal protection of children, amendment, vulnerable children, stakeholder, institutional care, substitute family care, standards, prevention
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2012
Datum zadání: 12.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Systém péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi klíčových aktérů“ se zabývá postoji aktérů působících na poli péče o ohrožené děti vůči dosavadnímu stavu systému péče o ohrožené děti, kladům a záporům jeho dílčích aspektů, jak je vnímají aktéři ze svého hlediska. Pozornost je zároveň soustředěna na proces změny, který v současné době na poli péče o ohrožené děti probíhá v souvislosti s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jež nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013. Na základě poznatků získaných prostřednictvím expertních rozhovorů jsou v práci ilustrována stanoviska aktérů jak vůči komplexnímu pojetí novely zákona, tak ve vztahu k jednotlivým opatřením. Cílem této práce je přinést ucelený výklad perspektiv, které aktéři různé odbornosti zaujímají s ohledem na dosavadní koncepci politiky a způsobu, jakým je modifikována skrze novou legislativní úpravu a zjistit tak, jaké jsou oblasti konfliktu a konsensu mezi jejich náhledy a na základě toho odhalit, do jaké míry je podoba novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí založena na sdílených představách zainteresovaných aktérů ohledně fungování a trendu vývoje systému péče o ohrožené děti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis „System of care for vulnerable children and amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children in the reflection of key stakeholders“ deals with attitudes of actors involved in the issue of care for vulnerable children towards existing state of system of care for vulnerable children, pros and cons of its partial aspects, as perceived by actors from their point of view. Attention is also focused on the process of change that is sphere of care for vulnerable children currently undergoing in connection with the adoption of the amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children, which entered into force on January 1st 2013. Based on the knowledge gained through expert interviews, opinions of actors are illustrated both of the comprehensive conception of the amendment, as well as of relation to its individual measures. The aim of the thesis is to present a coherent interpretation of perspectives that actors of different expertise hold with regard to the existing concept of policy and to the way it is modified by the new legislation and thus to find out what are the areas of conflict and consensus between their views and on the basis of that reveal the extent to which the form of amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children is based on shared perceptions of involved actors on the operation and development trend of the system of care for vulnerable children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK