Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyčerpáva vedomie podstatu myslenia? Význam pojmu „cogitare“ u Descarta
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vyčerpáva vedomie podstatu myslenia?
Význam pojmu „cogitare“ u Descarta
Název práce v češtině: Vyčerpává vědomí podstatu myšlení?
Význam pojmu „cogitare“ u Descarta
Název v anglickém jazyce: Does consciousness exhaust the nature of thought?
The meaning of Descartes´s term „cogitare“
Klíčová slova: Descartes, myslenie, vedomie, zmyslové vnímanie, emócie, sen, sebareflexia, súdenie, propozičný obsah
Klíčová slova anglicky: Descartes, thinking, consciousness, sensory perceptions, emotions, dream, self-reflection, judgment, propositional content
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2012
Datum zadání: 11.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.08.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci by som sa chcela zaoberať problémom významu pojmu „cogitare“ u Descarta predovšetkým na základe nedávnej diskusii na českej akademickej pôde. Naskytajú sa prevažne dve interpretácie tohto pojmu a síce ortodoxné, kedy myslenie je stotožnené s „byť si vedomý“ a intelektualistické, ktoré sa snaží priblížiť pojem myslenia nášmu intuitívnemu ponímaniu. Budem sa snažiť poukázať na problémy ortodoxného čítania, ktoré je skôr preinterpretáciou Descarta a v ktorom stotožnenie vedomia s myslením nemôže plne postihnúť jeho podstatu. Druhá možnosť významu myslenia ako intelektuálnej aktivity nesie niekoľko výhod a poskytne nám iný pohľad na povahu niektorých módov myslenia. Kľúčovými aspektmi pre mňa budú súdenie, zmyslové vnímanie a emócie, ktoré Descartes radí k mysleniu a problematika sna prechodu vzťahovania jeho príčin raz k reálne existujúcim veciam mimo nás a raz k našej mysli.
Seznam odborné literatury
René Descartes: Meditace o první filosofii, OIKOYMENH, Praha 2001
René Descartes: Principy filosofie, Filosofia, Praha 1998
René Descartes: Vášně duše, Mladá fronta, Praha 2002

Vladimír Neff, Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Družstevní práce 1948.
Arno Anzenbacher, Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004.
Dieter Sturma, Philosophie des Geistes, Reclam Verlag Leipzig, 2005.
James Hill, Co znamená v druhé meditaci „myslet“ („cogitare“)?, in: René Descartes, Scientia & Conscientia, Sborník příspěvků, Katedra filozofie filozofické fakulty ZČU Plzeň, Plzeň 2005.
James Hill, Cogitare u Descarta: Odpoveď Tomášovi Marvanovi, in: René Descartes, Scientia & Conscientia, Sborník příspěvků, Katedra filozofie filozofické fakulty ZČU Plzeň, Plzeň 2005.
Petr Glombíček, Ke vztahu vědomí a myšlení u Descarta, in: René Descartes, Scientia & Conscientia, Sborník příspěvků, Katedra filozofie filozofické fakulty ZČU Plzeň, Plzeň 2005.
Tomáš Marvan, Smyslové vnímání jako druh myšlení u Descarta, in: René Descartes, Scientia & Conscientia, Sborník příspěvků, Katedra filozofie filozofické fakulty ZČU Plzeň, Plzeň 2005.
E. Anscombe a P. Geach, Descartes: Philosophical Writings, Random House Nelson 1970.
Bernard Williams, Descartes: The Project of Pure Enquiry, Penguin, London 1978.
Roger Scruton, Krátké dějiny novověké filosofie, Barrister & Principal, Brno 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK