Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých
Název práce v češtině: Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých
Název v anglickém jazyce: The relationship between civic participation and hedonistic lifestyle of adolescents.
Klíčová slova: konzumerismus, lidské hodnoty, hédonismus, adolescence, sexuální chování
Klíčová slova anglicky: consumerism, human values, hedonism, adolescents, sexual behavior
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2012
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: PhDr. Ing. Pavel Mička
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Alan, Josef. 1990. “Generační zázemí našeho společenského vývoje.” Sociologický
časopis, 4: 321–325.
Baudrillard, Jean. 1979. The Consuemer Society: Myths & Structures. London, Sage.
Bauman, Zygmund. 1998. Work, Consumerism and the New Poor. Buckingham,
Philadelphia, Open University Press.
Bauman, Zygmund. 2004. Individualizovaná společnost. Praha, Mladá fronta.
Bauman, Zygmund. 2007. Consuming Life. Cambridge, Polity Press.
Beck, Ulrich. 2004. Riziková společnost: Na cestě k jiné modernitě. Praha, Sociologické nakladatelství.
Bennett, Andy. 1999. “Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship
Between Youth, Style and Musical Taste.” Sociology, 33 (3): 599–617.
Bennett, Andy and Keith Kahn-Harris. 2004. After Subculture: Critical Studies in
Contemporary Youth Culture. Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan.
Best, Amy, L. 2009. “Young People and Consumption.” Pp. 225–262 in A Handbook of
Youth and Young Adulthood: New Perspectives and Agendas. Andy Furlong (ed).
London, Routledge.
Burtney, E., M. Duffy 2004. Young people and sexual health: individual, social and policy contexts. New York: Palgrave Macmillan.
Bozon, M. 1996. „Reaching adult sexuality. First intercourse and its implications.“ In Sexuality and the Social Sciences. A French Survey on Sexual Behaviour, ed. by M. Bozon, H. Leridon. Aldershot: Dartmouth.
Cieslik, Mark. 2001. “Researching Youth Cultures: Some Problems with the Cultural
Turn in British Youth Studies.” Scottish Youth Studies Journal, 1(2): 27–47.
Cohen, Phil and Pat Ainley. 2000. “In the Country of the Blind? Youth Studies and
Cultural Studies in Britain.” Journal of Youth Studies, 3(1): 79–95.
Čermáková, Marie. 1997. Rodina a měnící se gender role – sociální analýza české
rodiny. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky.
Evans, Karen and Andy Furlong. 1997. “Metaphors of Youth Transitions: Niches,
Pathways, Trajectories or Navigations.” Pp. 17–41 in Youth, Citizenship and Social
Change in a European Context. Chisholm, Lynne, John Bynner and Andy Furlong (eds).
Aldershot, Ashgate.
Factum Invenio for National Institute of Children and Youth [NIDM]. 2008. “Zdroje
informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit - závěrečná zpráva z výzkumu.”
Praha. Retrieved August 1, 2010.
Featherstone, Mike. 2007. Consumer Culture and Postmodernism. (2nd ed). London,
Sage.
Fialová, Ludmila. 2005. “K některým rysům demografického vývoje v České republice v
závěru 20. století.” Gender, rovné příležitosti, výzkum, 6(1): 10–14.
Furlong, Andy and Fred Cartmel. [1997] 2007. Young People and Social Change: New
Perspectives. (2nd ed). Maidenhead, Open University Press.
Gabriel, Yiannis and Tim Lang. 1995. The Unmanageable Consumer: Contemporary
Consumption and its Fragmentation. London, Sage.
Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late
Modern Age. Cambridge, Polity Press.
Giddens, A. 1997. The transformation of intimacy: sexuality, love and eroticism in modern societies. Cambridge: Polity Press.
Hawkes, G. 1996. A sociology of sex and sexuality. Buckingham: Open University Press.
Heath, Joseph. 2001. “The Structure of Hip Consumerism.” Philosophy & Social
Criticism, 27(6): 1–17.
Hebdige, Dick. 1979. Subculture: the Meaning of Style. London, Routledge.
Heider, David. 2008. “Emo: generace smutných teenagerů.” Psychologie dnes, XIV (78):
40–44.
Hollands, Robert. 2002. “Divisions in the Dark: Youth Cultures, Transitions and
Segmented Consumption Spaces in the Night-time Economy.” Journal of Youth Studies,
5 (2): 153–171.
Hrozek, Jan. 2006. Kulturní reprezentace mládí a generačního konfliktu. Master thesis.
Department of Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.
Jefferson, Tony. 1976. “Cultural Responses of the Teds: The Defense of Space and Status.” Pp.
81–86 in Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. Stuart Hall
and Tony Jefferson (eds). London, Hutchinson.
Johnson, A., J. Wadsworth 1994. „Heterosexual partnership.“ In Sexual Attitudes and Lifestyles, ed. by A. Johnson, J. Wadsworth, K. Wellings, J. Field. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Kabátek, Aleš. 1991. Sociologické výzkumy mladé generace. Aktuální poznatky a
výsledky. Praha, Ústav školských informací, INFORMACE.
Laumann, E. O. „et al.“ 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.
Lincoln, Sian. 2004. “Teenage Girls’ ‘Bedroom Culture’: Codes Versus Zones.” Pp. 94–
106 in After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Andy Bennett
and Keith Kahn-Harris (eds). Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan.
Lipovetsky, Gilles. 2007. Paradoxní štěstí - Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha, Prostor
Lipovetsky, Gilles. 2007. Třetí žena. Praha, Prostor
MacDonald, Robert and Frank Coffield. (eds). 1991. Risky Business? Youth and the
Enterprise Culture. Falmer Press, Basingstoke.
Maffesoli, Michel. 1996. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass
Society. London, Sage.
McRobbie, Angela and Jenny Garber. 1976. “Girls and Subcultures: An Exploration.’’
Pp. 209–222 in Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain.
Stuart Hall and Tony Jefferson (eds). London, Hutchinson.
Miles, Steven. 2000. Youth Lifestyles in a Changing World. Open University Press,
Buckingham.
Miles, Steven. 2003. “Researching Young People as Consumers: Can They Say Why?”
Pp. 170–185 in Researching Youth: Issues, Themes, Controversies. Steven Miles, Andy
Bennett and Mark Cieslik (eds). Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Možný, I. 2002. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství.
Mühlpachr, Pavel. 2006. “Životní styl mládeže jako příčina sociálního handicapu.” 2.
konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno. Retrieved May 10, 2010.
Nava, Mica. 1992. Changing Cultures: Feminism, Youth and Consumerism. London,
Sage.
Potůček, Martin (et al.) 2002. Průvodce krajinou priorit pro českou Republiku. Praha, Guttenberg.
Pyšňáková, Michaela. 2010. “The ‘Post-revolutionary’ Czech Consumer Generation”.
Forum 21: European Journal on Child and Youth Research. 5(6): 31–35.
Pyšňáková, Michaela and Steven Miles. 2010. “The Post-revolutionary Consumer
Generation: 'Mainstream' Youth and the Paradox of Choice in the Czech Republic.”
Journal of Youth Studies, 13 (5): 533–547.
Pyšňáková Michaela and Barbora Hohnová. 2010. “Od monolitické masy
k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodennim životě
‘mainstreamové’ mládeže” [From a Monolithic Mass to Unbridled Individualism? The Meaning of Consumption in the Everyday Lives of ‘Mainstream‘ Youth] Sociologicky
časopis/Czech Sociological Review, 46(2): 257–280.
Rabušic, L., K. Kepáková 1999. „Sexuální chování adolescentů a riziko HIV.“ Sociologický časopis 35: 161-179.
Sak, Petr. 2000. Proměny české mládeže. [Metamorphoses of Czech Youth] Praha,
Petrklíč.
Sak, Petr and Karolína Saková. 2004. Mládež na křižovatce. [Youth at the Crossroads]
Praha, Svoboda Servis.
Slater, Don. 1997. Consumer Culture and Modernity. Polity Press.
Smolík, Josef. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha, Grada
Pubblishing.
Šafr, Jiří. 2006. “Sociální třídy a (ne)okázalá spotřeba v ČR 2004.” Příspěvek na
konferenci Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno 9.-10. 11. 2006,
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií
Masarykovy Univerzity.
Tomášek, Marcel. 2006. “Singles a jejich vztahy: kvalitativní pohled na nesezdané a
nekohabitující jednotlivce v České Republice.” Sociologický časopis. 42(1): 81–85.
Truhlářová, Zuzana and Martin Smutek (eds), comp. 2006. Riziková mládež v současné
společnosti. Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové, Hradec Králové.
Vanžurová, Lenka. 2006. “Příčiny krizového chování mladé generace.” Pp. 82–86 in
Riziková mládež v současné společnosti. Truhlářová, Zuzana and Martin Smutek (eds),
comp. Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Hradec Králové.
Weiss, P, J. Zvěřina 2001. Sexuální chování v ČR: situace a trendy. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
1. Výzkumné otázky a hypotézy:

Otázky:
- Pozdně moderní společnost, ve které konzumně orientované životní styly hrají klíčovou roli při utváření identit, klade na jedince nárok na informované, zodpovědné a kritické jednání, zároveň však posiluje hédonistické a individualistické hodnoty.
- Jak se v sexuálním chování teenagerů projevuje hédonismus?
- Jak se v sexuálním chování teenagerů projevuje reflexivita?

Hypotézy:
- Teenageři, u nichž převažuje hédonistická orientace, mají sklony k rizikovějšímu chování ve svém sexuálním chování.
- Teenageři, u nichž převažuje reflexivita, mají sklony k zodpovědnějšímu sexuálnímu chování.

2. Teoretická východiska:

Teorie pozdně moderní konzumní společnosti

3. Metody a zdroje dat:

- metoda kvantitativního dotazníkového šetření
- složení dotazníku - kombinace otevřených (nestrukturovaných)
a uzavřených (strukturovaných) položek
- kvótní výběr (věk, pohlaví)

4. Předpokládaná struktura diplomové práce:

1) Úvod: Vymezení problematiky konzumního chování teenagerů obecně
2) Teoretická východiska: Teoretická východiska se vztahem ke zkoumanému tématu
a) Riziková sexualita mladistvých
b) Preferenční schéma výběru intimního partnera
c) Explicitní sexualita (pornografie) v životě teenagerů
3) Analytická část: Vztahové analýzy k vyvrácení či potvrzení hypotéz a otázek
4) Závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Questions and hypothesis of the research:

Questions:
- Late modern society, with the consumer -oriented life styles having played the key role in the process of forming identities, demands on an individual informed, responsible and critical behaviour , however at the same time it strenghtens hedonist and individualistic values.
- How does the hedonism manifest itself in sexual behaviour of teenagers?
- How does the reflexivity manifest itself in sexual behaviour of teenagers?

Hypothesis:
- Teenagers with a prevailing hedonist orientation are more likely to show more risky behaviour in their sexual behaviour.
- Teenagers with a prevailing reflexivity are more likely to show more mature behaviour in their sexual behaviour.

2. Theoretical basis:

The theory of the late modern consumer society

3. Data sources and methods:

- Method of quantitative survey
- The composition of the questionnaire - a combination of open (unstructured)
and closed (structured) items
- Quota sample (age, gender)

4. Expected structure of the thesis:

1.) Introduction: Definition of the teenagers consumer behaviour issues in general
2.) Theoretical basis: Theoretical basis connected to the examined theme
a) The risk youth sexuality
b) Preferential schedule for selection of intimate partner
c) Explicit sexuality (pornography) in the life of teenagers
3.) Analytical part: Relational analysis to prove or disprove the stated hypothesis and questions
4.) Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK