Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nietzsche a aristokratické hodnocení
Název práce v češtině: Nietzsche a aristokratické hodnocení
Název v anglickém jazyce: Nietzsche and aristocratic ranking
Klíčová slova: Nietzsche, mravnost mravů, svědomí, slib, vyšší člověk, aristokratické hodnocení, suverenní individuum
Klíčová slova anglicky: Nietzsche, morality of custom, conscience, promise, higher man, aristocratic ranking, sovereign individual
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 08.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci chci pojednat o relativně neuceleném tématu vyššího člověka a specificky vyššího hodnocení. Hodlám v ní ukázat základní koncepty Nietzscheova myšlení z hlediska aristokratického hodnocení, tedy pokusit se volně vysvětlit témata Genealogie morálky ve vztahu k tématům ze souboru Vůle k moci (témata jako mravnost mravů, svědomí, slib atp.). Cílem by mělo být projasnění a konkretizace morálky takového typu člověka, kterým je dle začátku druhé knihy Genealogie právě „suverénní individuum, individuum rovné jen sobě samému“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In aim of my master's thesis is to address the relatively incoherent topic of the higher man and, specifically, higher morality. I will try to show basic concepts of Nietzsche's thoughts from the aristocratic ranking point of view and thus try to loosely explain the implicit topics of, "On the Genealogy of Morality" (such as morality of custom, conscience, promise, etc.) in relation to the parts of Will to Power relating to aristoratic ranking. My goal is clarification and specification of morals of such type of a person, who, according to second book of, "On Genalogy of Morals", is "sovereign individual, something which resembles only itself".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK