Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza procesu změny přechodu společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Název práce v češtině: Analýza procesu změny přechodu společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Název v anglickém jazyce: Analysis of the transformation process from a limited company to a joint-stock company
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, forma podnikání
Klíčová slova anglicky: forms of entrepreneurship, limited company, joint-stock company
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2012
Datum zadání: 06.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Lenka Herrmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
David, Fred R. (2009): „Strategic Management: Concepts and Cases“, 13th ed., Pearson Prentice Hall, ISBN-13:978-0-13-601570-3

Kaplan, Robert S., David P. Norton (1996): „The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action“, Harvard Business Press, ISBN 0-87584-651-3

Synek, M. a kolektiv (2001): „Manažerská ekonomika“, Grada Publishing, spol. s r.o. ISBN 80-247-9069-6

Hradecký, M., Jiří Lanča, Ladislav Šiška (2008): „Manažerské účetnictví“, GRADA Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2471-3

Sekerka, B. (1997): „Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů“, PROFESS CONSULTING s.r.o., ISBN 80-85235-40-4

Rais, K., Vladimír Smejkal (2006): „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“, Grada Publishing, a.s., ISBN 80-247-1667-4
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se budu zabývat změnami, které nastanou při přechodu ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou.
Nejdříve se zaměřím na změny, kterými společnost musí projít, aby tento přechod mohla učinit, tzn. co musí změnit na své strategii či struktuře. Dále popíši rizika, která mohou při transformaci vzniknout. Obecně se tedy pokusím shrnout klady a zápory této změny. Stěžejní částí pak bude analýza firemního zisku před a po přechodu, kterou provedu pomocí testování ekonometrického modelu s využitím dat firem, které tímto přechodem už prošly. Cílem práce bude využití získaných výsledků a jejich aplikace na reálnou situaci - určit, zda by byl takový přechod prospěšný pro jistou IT firmu, pohybující se na českém trhu.


1. Úvod – základní analýza makroekonomického prostředí, důvody volby tohoto tématu, cíl práce
2. Analýza strategie společnosti – vize, mise, strategické cíle
3. Experiment: vliv změny na zisk
4. Aplikace výsledků na data IT firmy
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor thesis will be focused on changes during the transformation process of a limited company to a joint stock company.
I will primarily consider changes to be adopted by a company to perform the transformation well, i.e. changes in strategy and management processes, procedures and structures. Generally, I will be interested in both strengths and weakness of this process. The main part of my work will be the analysis of company profit on the basis of econometric hypothesis‘ testing, using data of companies which already went through the transition. Finally, the aim of this thesis will be the application of these results in a real business situation – decide if this transformation would be possible and profitable for one particular IT company, acting on the Czech market.


1. Introduction
2. Analysis of company strategy
3. Experiment: price effect on company profit
4. Application of results
5. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK